Przejdź do stopki

Działka nr 417/2 w Chrząstawie Wielkiej (droga wewnętrzna) - przetarg ustny nieograniczony

Treść

                                                                 

 

                                                                                                                  Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w  obrębie Chrząstawa Wielka.

 Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr  417/2, obręb Chrząstawa Wielka o powierzchni 0,0200 ha

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00017591/5. W dziale IV księgi wieczystej (hipoteka) brak wpisów. W dziale III (roszczenia ograniczenia) wpisano ograniczone prawo rzeczowe – bezpłatna i bezterminowa służebność drogi koniecznej, która nie obciąża bezpośrednio nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

- cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  7 934,00 PLN  (netto) 

- wadium:  500,00 PLN

- wysokość minimalnego postąpienia: 100,00 PLN

 

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w centralnej części obrębu Chrząstawa Wielka, przy ulicy Bocznej, w odległości ok. 260 m od głównej drogi (ul. Wrocławska). Działka położona jest przy drodze szutrowej. Działka o kształcie wąskiego pasa gruntu o szer. 3,77 m i długości 53,00 m, położona jest na terenie płaskim. Działka w części porośnięta drzewami. W najbliższym otoczeniu nieruchomości występują głównie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, część działek jest niezabudowanych. Nieruchomość położona jest na terenie wyposażonym w sieci uzbrojenia technicznego, bezpośrednio przy przedmiotowej działce lub w bliskiej od niej odległości. Przeznaczenie podstawowe nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (symbol na planie 27MN). Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na rzecz działki nr 417/3 obręb Chrząstawa Wielka.

 

Przetarg odbędzie się 7 maja 2020 r. o godz. 12:00  w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j. Dz.U.  z 2019 poz. 1500 ze zm). Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica: Getin Noble Bank S.A, numer rachunku: 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 z adnotacją „ przetarg działka 417/2 w Chrząstawie Wielkiej”.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 6 maja 2020 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U  z 2017r. poz. 2278).

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki  23 %.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać Urzędzie Gminy Czernica, ul. Szkolna 1  w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 502 735 539. Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

 

  • Status przetargu
    zakończony
Informacja Wójta Gminy Czernica na temat wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 417/2 w Chrząstawie Wielkiej (wynik przetargu)

Wójt Gminy Czernica podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego przetargu na sprzedaż działki nr 417/2 w Chrząstawie Wielkiej.

Pliki do pobrania

417_2-chrzastawa-wlk-wynik-przetargu.pdf 48.91 KB
skm_30820040307380.pdf 94.02 KB
chrzastawa-wielka-417.2.png 24.48 KB