Przejdź do stopki

Działka nr 32/19 w Gajkowie pod teren z przewagą aktywności gospodarczej - przetarg ustny nieograniczony

Treść

                                                                                                       Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w  obrębie Gajków.

 

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr  32/19 o powierzchni 0,2648 ha

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00018475/3  W dziale IV księgi wieczystej (hipoteka) brak wpisów. W dziale III (roszczenia ograniczenia) wpisano ograniczone prawo rzeczowe – bezpłatna i bezterminowa służebność drogi koniecznej, która nie obciąża bezpośrednio nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

- cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  95.100,00 PLN  (netto) 

- wadium:  5.000 PLN

- wysokość minimalnego postąpienia: 1.000 PLN

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi niezabudowaną działkę gruntu położoną we wschodniej części wsi Gajków (w kierunku wsi Jeszkowice), na terenach z przewagą działalności usługowej i przemysłowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Przemysłowej. Kształt działki jest regularny, stanowi wydłużony pas wzdłuż ulicy Przemysłowej. Na terenie nieruchomości zlokalizowana jest sieć energii elektrycznej na słupach. Przez teren działki przechodzi też podziemna infrastruktura gazowa/telekomunikacyjna. Brak jest uregulowania stanu prawnego dotyczącego zakresu służebności przesyłu sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej/gazowej, jak również prawa dostępu do zlokalizowanej na nieruchomości infrastruktury, która nie stanowi własności gminy Czernica. Nieruchomość nie znajduje się na mapach zagrożenia powodziowego. W pobliżu działki, przy sąsiednich nieruchomościach przebiega sieć wodociągowa oraz sieć energii elektrycznej. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków:  teren z przewagą skoncentrowanej aktywności gospodarczej.

 

Przetarg odbędzie się 3 marca 2020 r. o godz. 12:00  w Referacie Mienia i Transportu Publicznego Urzędu Gminy Czernica, ul. Szkolna 1,   55-002 Dobrzykowice.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j. Dz.U.  z 2019 poz. 1500 ze zm). Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica: Getin Noble Bank S.A, numer rachunku: 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 z adnotacją „ przetarg działka 32/19 w Gajkowie”.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 2 marca 2020 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U  z 2017r. poz. 2278).

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki  23 %.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać Urzędzie Gminy Czernica, ul. Szkolna 1  w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 502 735 269. Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

 

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony
Informacja Wójta Gminy Czernica na temat wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 32/19 w Gajkowie (wynik przetargu)

Wójt Gminy Czernica podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu na sprzedaż działki nr 32/19 w Gajkowie.

Pliki do pobrania

wynik-dzialka-32.19-obreb-gajkow.pdf 51.5 KB
gajkow-32.19.pdf 620.27 KB
gajkow-32.19.png 70.71 KB