Przejdź do stopki

Działka nr 808/3 w Chrząstawie Wielkiej pod budownctwo mieszkaniowe - drugi przetarg ustny nieograniczony

Treść

MTP.6840.24.3.2017.IC

                                                                                           Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w  obrębie Chrząstawy Wielkiej

 

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 808/3 o powierzchni  0,1215 ha

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00019667/3. Brak obciążeń hipotecznych.

 

- cena wywoławcza wynosi :  71.827,00 PLN  ( netto ) 

- wadium: 6 000  PLN

- wysokość minimalnego postąpienia :  2000 PLN

 

Niezabudowana działka gruntu o pow. 0,1215 ha. położona w obrębie Chrząstawy Wielkej. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – gminnej ul. Spokojnej. Ulica ta charakteryzuje się małym natężeniem ruchu kołowego. Teren działki jest płaski, porośnięty trawą, krzewami. Przy granicy działki znajdują się drzewa. Kształt działki nieregularny, korzystny - wielobok. W otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane. Sieci energetyczna,                 i gazowa dostępne z ul. Spokojnej. Dostęp do sieci wodociągowej wymaga zgody inwestora wewnętrznego sieci wodociągowej (dz. 808/2). Brak kanalizacji. Konieczność budowy zbiornika bezodpływowego na ścieki.  Zgodnie                      z danymi zawartymi na hydroportalu map zagrożenia powodziowego  i map ryzyka udostępnionych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej działka nr 808/3 w Chrząstawie Wielkiej znajduje się na obszarze zagrożenia powodziowego. Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi na poziomie średnim tj. 1 raz na 100 lat. Pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości odbył się w dniu 25 listopada 2017r.

 

Nieruchomość przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 10 MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej i bliźniaczej.

 

Przetarg odbędzie się 9 maja 2018r. o godz. 12:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości ( w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru) - w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j.Dz.U.  z 2017 poz.700 ze zm.).

Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica:

do dnia 30 kwietnia 2018r.: BS Oława O/ Jelcz Laskowice numer rachunku:  67 9585 0007 2013 0200 2088 0001 z adnotacją „działka 808/3 Chrząstawa Wielka”.

od dnia 1 maja 2018r: Getin Noble Bank S.A.: 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009

 Termin wniesienia wadium upływa dnia 8 maja 2018 r.

 Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U  z 2017r. poz. 2278).

 

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki  23 %.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3,
tel: 502 735 269 lub osobiście w pokoju nr 11.
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
z  uzasadnionej przyczyny
.

UWAGA: Po 1 maja 2018r. wpłata wadium na nowy rachunek bankowy.

  • Status przetargu
    zakończony
Informacja Wójta Gminy Czernica w sprawie wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 808/3 w Chrząstawie Wielkiej (wynik przetargu)

Wójt Gminy Czernica podaje do publicznej wiadomości wynik drugiego przetargu na sprzedaż działki nr 808/3 w Chrząstawie Wielkiej

Pliki do pobrania

wynik-chrzastawa-808.3.pdf 473.74 KB
chrzastawa-808.3.pdf 956.8 KB
chrzastawa-wielka-808.3.png 54.19 KB