Przejdź do treści Przejdź do stopki

działka nr 276/1 w Dobrzykowicach pod usługi motoryzacyjne - stacja paliw

    wyświetleń: 19

8r.

GKiI.6840.4.1.2018.IC

 

                                                                                           Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w  obrębie Dobrzykowice

 

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 276/1 o powierzchni  0,6536 ha

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00051038/1. Brak obciążeń hipotecznych.

 

- cena wywoławcza wynosi:  951.852,00 PLN  ( netto ) 

- wadium: 50 000  PLN

- wysokość minimalnego postąpienia:  5.000 PLN

 

Niezabudowana działka gruntu o powierzchni 0,6536 ha położona w Dobrzykowicach, gmina Czernica. Nieruchomość znajduje się bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej. Dostęp do drogi publicznej od ul. Wrocławskiej. Ulica Wrocławska jest drogą asfaltową i charakteryzuje się średnim natężeniem ruchu kołowego. Teren działki jest płaski, porośnięty trawą. Działka nie jest ogrodzona. Kształt działki regularny, korzystny - wielobok. Sieci infrastruktury technicznej – elektroenergetyczna, wodociągowa w drodze - ul. Wrocławskiej. W przypadku podłączenia do sieci wodociągowej wymagana będzie zabudowa przynajmniej jednego hydrantu p.poż.  Brak kanalizacji sanitarnej. Konieczność budowy bezodpływowego zbiornika na ścieki lub rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Trwają prace projektowe nad uzbrojeniem terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Niedaleko zachodniej granicy działki przebiega napowietrzna energetyczna wysokiego napięcia 400 kV (dz. nr 276/2). W związku z tym na działce obowiązuje częściowy  zakaz zabudowy na szer. ok. 10 m  i długości ok. 62 m. od granicy działki.

Nieruchomość położona jest w otoczeniu terenów niezabudowanych. Z działką sąsiadują tereny w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod usługi. Działka posiada dogodny dojazd w kierunku miasta Wrocławia oraz wyjazd z Dobrzykowic na Wschodnią Obwodnicę Wrocławia.  Nieruchomość nie znajduje się na terenach zagrożenia powodziowego. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: KS/U-1. Przeznaczenie podstawowe: teren obsługi komunikacji samochodowej  usługi samochodowe – stacja paliw.

 

Przetarg odbędzie się 8 maja 2018 r. o godz. 10:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru) - w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j. Dz.U.  z 2017 poz.700 ze zm.).

Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica :

do 30 kwietnia 2018r.: BS Oława O/ Jelcz Laskowice numer rachunku: 67 9585 0007 2013 0200 2088 0001

od 1 maja 2018r. w Getin Noble Bank S.A, numer rachunku:  55 1560 0013 2000 6752 5000 0009

 

z adnotacją „działka 276/1 Dobrzykowice”.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 7 maja 2018r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U  z 2017r. poz.2278).

 

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki  23 %.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3,
tel: 502 735 269,lub osobiście w pokoju nr 11.
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
z  uzasadnionej przyczyny
.

UWAGA: Po 1 maja 2018r. wpłata wadium na inny rachunek bankowy.

 

 • Status przetargu
  zakończony

Informacja Wójta Gminy Czernica w sprawie wyniku pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 276/1 w Dobrzykowicach

Typ dokumentu: wynik przetargu

Wójt Gminy Czernica podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego przetargu na sprzedaż działki nr 276/1 w Dobrzykowicach.

   Pliki do pobrania

  mapka-dobrzykowice-276.1.png
  44.99 KB
  dobrzykowice-276.1.pdf
  1025.81 KB