Przejdź do stopki

Działka nr 311/14 w Dobrzykowicach pod budownctwo mieszkaniowo-usługowe, pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Treść

Czernica, 21.02.2017 r.

GKiI.6840.2.1.2018.IC

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w  obrębie Dobrzykowice

 

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 311/14 o powierzchni  0,1814 ha

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00020340/5. Brak obciążeń hipotecznych.

 

- cena wywoławcza wynosi :  187.132,00 PLN  ( netto ) 

- wadium : 12 000  PLN

- wysokość minimalnego postąpienia :  3000 PLN

 

Działka położona w północno-zachodniej części Dobrzykowie, u zbiegu ulicy Szafirowej i ul. Stawowej. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Stawowej i ul. Szafirowej. Przyłącze sieci energetycznej z ul. Szafirowej i ul. Stawowej (przy działce). Sieć wodociągowa oraz gazowa dostępna z ul. Stawowej (ok. 2 m.). Brak kanalizacji sanitarnej. Konieczność budowy bezodpływowego zbiornika na ścieki. Lokalizacja korzystna ze względu na usytuowanie względem miasta Wrocławia. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa, boisko sportowe oraz tereny niezabudowane. Budynki mieszkalne nie mogą przekraczać trzech kondygnacji w tym poddasze użytkowe i parter wykorzystywany wyłącznie na usługi. Zgodnie z danymi zawartymi na hydroportalu map zagrożenia powodziowego i map ryzyka udostępnionych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej działka nr 311/14 znajduje się na obszarze zagrożenia powodziowego. Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi na poziomie średnim tj. 1 raz na 100 lat.

Nieruchomość jest określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako: MNU-1 - tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi.

 

Przetarg odbędzie się 27 marca 2018 r. o godz. 12:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru) - w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j. Dz.U.  z 2017 poz.700 ze zm.).

Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice numer rachunku:  67 9585 0007 2013 0200 2088 0001 z adnotacją „działka 311/14 Dobrzykowice”.

 

Termin wniesienia wadium upływa dnia 26 marca 2018 r.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U  z 2017r. poz. 2278).

 

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki  23 %.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3,
tel: 502 735 269 lub osobiście w pokoju nr 11.
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
z  uzasadnionej przyczyny
.

 

  • Status przetargu
    zakończony
Informacja Wójta Gminy Czernica w sprawie wyniku pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 311/14 w Dobrzykowicach (wynik przetargu)

Wójt Gminy Czernica podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 311/14 w Dobrzykowicach.

Pliki do pobrania

wynik-311.14.pdf 471.23 KB
dobrzykowice-311.14.pdf 950.69 KB
dobrzykowice-311_14.png 64.62 KB