Przejdź do stopki

Działka nr 225/84 w Wojnowicach - pod zabudowę jednorodzinną - trzeci przetarg ustny nieograniczony

Treść

Czernica, 30 stycznia 2018r.

GKiI.6840.15.5.2017.IC

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w obrębie Wojnowic.

 

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 225/84 o powierzchni  0,1097 ha w Wojnowicach.

Dla n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze nr WR1O/00063008/9. W księdze wieczystej brak obciążeń hipotecznych.

 

- cena wywoławcza wynosi: 63.516,00 PLN  (netto) 

- wadium:  7000  PLN

- wysokość minimalnego postąpienia   2000 PLN

Nieruchomość, położona jest we wschodniej części układu osadniczego wsi Wojnowice, w odległości ok. 340 m od głównej drogi we wsi – ulicy  Jelczańskiej. Dojazd prowadzi drogami o nawierzchni utwardzonej tłuczniem. W najbliższym otoczeniu nieruchomości występują głównie tereny z działkami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, a część działek jest już zabudowanych. W bliskim sąsiedztwie znajduje się teren zabaw dla dzieci. W niewielkiej odległości, znajdują się także duże kompleksy leśne. Sieci uzbrojenia technicznego (wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz) poprowadzone są w ciągu drogi dojazdowej. Istnieje też możliwość podłączenia do sieci elektro-energetycznej.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 225/84 w Wojnowicach: 3 MN przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojącą lub bliźniacza, przeznaczenie uzupełniające:  urządzenia towarzyszące i usługi nieuciążliwe zajmujące nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynku,

 

Przetarg odbędzie się 2 marca  2018 r. o godz. 12:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru)- w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (tj. Dz.U.  z 2017 poz. 700 ze zm.).

Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Czernica: BS Oława O/ Jelcz Laskowice numer rachunku:  67 9585 0007 2013 0200 2088 0001 z adnotacją „działka 225/84 Wojnowice”.

 

Termin wniesienia wadium upływa dnia 1 marca 2018r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś  w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U  z 2017r. poz. 2278).

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki  23 %.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3,
tel: 502 735 269, e-mail: i.czupta@czernica.pl lub osobiście w pokoju nr 11.
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

 

 

  • Status przetargu
    zakończony
Informacja Wójta Gminy Czernica w sprawie wyniku trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 225/84 w Wojnowicach (wynik przetargu)

Wójt Gminy Czernica podaje do publicznej wiadomości wynik trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 225/84 w Wojnowicach.

Pliki do pobrania

wynik-wojnowice-225.84.pdf 455.92 KB
ogloszenie-wojnowice-225.84.pdf 935.99 KB
wojnowice-225.84.png 36.77 KB