Przejdź do stopki

Działka pod przemysł i usługi - 297/15 Dobrzykowice - drugi przetarg ustny nieograniczony

Treść

 

  

Wójt Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dobrzykowie, gmina Czernica, woj. dolnosląskie

 

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 297/15 o powierzchni 1,9115 ha

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00051038/1. Brak obciążeń hipotecznych.

- cena wywoławcza wynosi : 337.836,75 PLN ( netto )

- wadium: 30 000 PLN

- wysokość minimalnego postąpienia: 3000 PLN

Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części obrębu Dobrzykowice, pomiędzy miejscowościami Dobrzykowice i Kiełczówek, w pobliżu drogi powiatowej łączącej gminy Czernica i Długołęka w pobliżu planowanego zjazdu ze wschodniej obwodnicy Wrocławia. Najbliższa zabudowa o charakterze usługowo-produkcyjnym usytuowana jest w odległości ok. 90m. od granic nieruchomości. Działka nie posiada doprowadzonych sieci uzbrojenia technicznego. Sieć wodociągowa i elektroenergetyczna doprowadzona do najbliższej zabudowy przy ul. Przemysłowej. Przez środkową część działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia 400 kV ze strefą z zakazem zabudowy szer. 2x45 m. od osi linii. Warunki środowiskowe przeciętne, brak uciążliwości, może być okresowo występujący podwyższony poziom wód gruntowych. Warunki środowiskowe należy ocenić jako przeciętne, brak uciążliwości środowiskowych, jedyną uciążliwością może być okresowo występujący podwyższony poziom wód gruntowych. Nieruchomość jest określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako: U/P - 1 - tereny usług lub produkcji przemysłowej.

 

Przetarg odbędzie się 28 lipca 2017r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości ( w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru)- w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz.U. z 2016 poz. 687, 996 ).

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica: BS Oława O/ Jelcz Laskowice numer rachunku:  

67 9585 0007 2013 0200 2088 0001 z adnotacją „działka 297/15”.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 27 lipca 2017r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2016 r. poz. 1061). Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki 23 %.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 502 735 269 lub osobiście w pokoju nr 11.

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

 

  • Status przetargu
    zakończony
wynik drugiego przetargu na sprzedaż działki nr 297/15 w Dobrzykowicach (wynik przetargu)

Wójt Gminy Czernica podaje do publicznej wiadomości wynik drugiego przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 297/15 w Dobrzykowicach.

Pliki do pobrania

wynik-przetargu-297.15.pdf 463.87 KB
dobrzykowice-297.15.pdf 972.96 KB
dobrzykowice-297.15.png 134.3 KB