Przejdź do stopki

Wojnowice - pierwszy przetarg ustny nieograniczony - niezabudowana działka nr 225/84 o powierzchni 0,1097 ha pod zabudowę mieszkaniową.

Treść

Czernica 26.04.2016 r.

GKiI.6840.8.1.2016.SR

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wojnowice.

 

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 225/84 o powierzchni  0,1097 ha.

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00029941/1  

 

- cena wywoławcza nieruchomości wynosi :  63 516  PLN  ( netto ) 

- wadium :  7 000  PLN

- wysokość minimalnego postąpienia :  700 PLN

 

Nieruchomość położona jest we wschodniej części układu osadniczego wsi Wojnowice, w odległości ok. 350 m od głównej drogi we wsi – ulicy  Jelczańskiej. Dojazd prowadzi drogami o nawierzchni utwardzonej tłuczniem. W najbliższym otoczeniu nieruchomości występują głównie tereny z działkami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, a część działek jest już zabudowanych. W bliskim sąsiedztwie znajduje się plac zabaw dla dzieci. W niewielkiej odległości, rozpościerają się także duże kompleksy leśne. Sieci uzbrojenia technicznego (wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz) poprowadzone bądź zaprojektowane są w ciągu drogi dojazdowej. Istnieje też możliwość podłączenia do sieci elektro-energetycznej. Zbywana działka nie posiada ogrodzenia, ma kształt trapezowy i położona jest w terenie płaskim.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Gminy Czernica Nr XXXVII/321/2010 z dnia 19 października 2010 r. działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą. Lokalizację nieruchomości należy uznać za korzystną dla przewidywanego sposobu zagospodarowania.

 

Przetarg odbędzie się 8 czerwca  2016 r. o godz. 11:30  w Urzędzie Gminy Czernica w Sali nr 19 (sala konferencyjna).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości ( w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru)- w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j.: Dz.U.  z 2015 r. poz.1142).

Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice  67 9585 0007 2013 0200 2088 0001 z adnotacją „działka 225/84”.

 

Termin wniesienia wadium upływa dnia 2 czerwca 2016 r.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. (Dz.U  z 2014 r. poz. 1380).

 

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

-         podatek VAT – według aktualnej stawki  23 %

-         koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 500 PLN

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czernica w Czernicy przy  ul. Kolejowej 3, w pokoju nr 11,  lub pod numerem tel: 502-735-269.

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

 

  • Umieszczony
  • Zakończony
  • Status przetargu
    zakończony