Przejdź do stopki

Dobrzykowice - tereny usługowo-przemysłowe - pierwszy przetarg ustny nieograniczony - działka nr 297/13 o powierzchni 0,7781 ha

Treść

 

Czernica 18.01.2016 r.

GKiI.6840.3.1.2016.SR

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w  obrębie Dobrzykowice

 

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 297/13 o powierzchni  0,7781 ha

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00051038/1  

 

- cena wywoławcza wynosi :  306 805  PLN  ( netto ) 

- wadium :  30 000  PLN

- wysokość minimalnego postąpienia :  3070 PLN

 

Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części obrębu Dobrzykowice, pomiędzy miejscowościami Dobrzykowice i Kiełczówek, w pobliżu powiatowej drogi łączącej gminy Czernica i Długołęka oraz w odległości  około 1 km od planowanego skrzyżowania z wschodnią obwodnicą Wrocławia. Najbliższa zabudowa (o charakterze usługowo-produkcyjnym) usytuowana jest w odległości ok. 300 m od granic nieruchomości. W/w droga powiatowa (ul. Stawowa) przebiega w odległości 460 m do granicy nieruchomości. Dojazd do nieruchomości od strony ul. Stawowej prowadzi drogą asfaltową oraz drogą nieurządzoną. Działka nr 297/13 usytuowana jest w otoczeniu gruntów nie zabudowanych. Teren jest płaski. Działka nr 297/13 nie posiada doprowadzonych sieci uzbrojenia technicznego, sieć wodociągowa i elektroenergetyczna doprowadzone są do najbliższej zabudowy przy ul. Przemysłowej. W pobliżu działki przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia 400 kV, która nie stanowi utrudnienia w swobodnym zagospodarowaniu nieruchomości. Działka nr 297/13 ma kształt regularny, prostokątny, korzystny do zabudowy. Warunki środowiskowe należy ocenić jako przeciętne, brak uciążliwości środowiskowych, jedyną uciążliwością może być okresowo występujący podwyższony poziom wód gruntowych. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
U/P-1 - tereny usługi lub produkcji przemysłowej.

 

Przetarg odbędzie się dnia  3 marca  2016 r. o godz. 12:30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium

- dowodu tożsamości ( w przypadku osób fizycznych)

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru)- w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz.U.  z 2015 poz.1142)

Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice  67 9585 0007 2013 0200 2088 0001 z adnotacją „działka 297/13”.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 26 lutego 2016 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. (Dz.U  z 2014 r. poz. 1380)

 

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

-         podatek VAT – według aktualnej stawki  23 %

-         koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 650 PLN

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3,
tel: 71-381-39-26  lub osobiście w pokoju nr 11.
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu 
z  uzasadnionej przyczyny
.

 

  • Umieszczony
  • Zakończony
  • Status przetargu
    zakończony