Przejdź do stopki

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ogrodowej w miejscowości Dobrzykowice, gmina Czernica

Treść

.

  • Umieszczony
  • Zakończony
  • Status przetargu
    zakończony
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ogrodowej w miejscowości Dobrzykowice, gmina Czernica (wynik przetargu)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 88386-2016 z dnia 2016-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czernica
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.
Ogrodowej w miejscowości Dobrzykowice, gmina Czernica. Podstawowy zakres robót obejmuje: 1. roboty
geodezyjne: pomiarowe przy...
Termin składania ofert: 2016-04-29
Czernica: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.
Ogrodowej w miejscowości Dobrzykowice, gmina Czernica
Numer ogłoszenia: 119600 - 2016; data zamieszczenia: 12.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w
BZP: 88386 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 726 57
00, faks 71 726 57 00.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.
Ogrodowej w miejscowości Dobrzykowice, gmina Czernica.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na
przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ogrodowej w miejscowości Dobrzykowice, gmina Czernica.
Podstawowy zakres robót obejmuje: 1. roboty geodezyjne: pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wraz z
wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych z mapą, wskazanie w terenie granic pasa drogowego, 2.
rozebranie odcinka istniejącej nawierzchni bitumicznej, 3. mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem i
zagęszczaniem podłoża, 4. wykonanie warstwy odsączającej z piasku, 5. wykonanie podbudowy i poboczy z
kruszywa kamiennego łamanego, 6. skropienie asfaltem w ilości 1,0kg/m2 wykonanej podbudowy, 7. wykonanie
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 8. regulacja pionowa studni rewizyjnych, 9. ułożenie kostki rzędowej o
wysokości 16 cm, 10. ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x30 na ławie betonowej z oporem, 11. ułożenie
płyt MEBA na podsypce z tłucznia kamiennego, 12. oczyszczenie rowów, przepustów z namułu, 13. oczyszczenie
terenu z resztek budowlanych, gruzu śmieci. 3.2. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także
wszelkie roboty i usługi towarzyszące realizacji robót, w szczególności roboty geodezyjne (przy robotach i
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=11...
1 z 2 2016-05-12 12:52
powykonawcze), wykonanie projektu i wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu, spełnienie wymagań uzgodnień z
zarządcami dróg, zarządcami sieci, prace porządkowe w pasie drogowym. W skład przedmiotu zamówienia
wchodzi obowiązek Wykonawcy zagospodarowania i utylizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi, wszelkich
odpadów pozostałych po robotach niewykorzystanych przez Zamawiającego. 3.3. Szczegółowo przedmiot
zamówienia określony został w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
Załączone przedmiary robót służą wyłącznie, jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy w celu sporządzenia
kosztorysu ofertowego i wyliczenia ceny ofertowej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.31.00-0, 45.10.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, Boronów, kraj/woj. Polska.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 232156,41 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 164583,04
Oferta z najniższą ceną: 164283,04 / Oferta z najwyższą ceną: 225099,25
Waluta: PLN .
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=11...
2 z 2 2016-05-12 12:52

Pliki do pobrania

ogloszenie-o-zamowieniu.pdf 224.33 KB
zalaczniki-do-siwz-edytowalne.doc 70 KB
zalacznik-nr-7-dokumentacja-techniczna.zip 7195.57 KB
siwz.pdf 382.97 KB
1-odpowiedz.pdf 423.85 KB
1-zalacznik-nr-6-wzor-umowy.pdf 246.44 KB
informacja-z-otwarcia-ofert.pdf 572.71 KB
zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf 655.93 KB