Przejdź do stopki

Pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dobrzykowicach (bud. jednorodzinne)

Treść

 

 

Czernica 17.03.2015 r.

GKiI.6840.1.6.2015.SR

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w  obrębie Dobrzykowice

  

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1O/00020340/5  

 

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 354/158 o powierzchni  1044 m 2

- cena wywoławcza wynosi : 50 697  PLN  netto  

- wadium :  6 000  PLN

- wysokość postąpienia :  minimum  510 PLN

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w północnej części wsi - ok. 2 km od centrum miejscowości, w dużym kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Działka usytuowana jest przy jego wschodnim krańcu. Cały kompleks położony jest w terenie płaskim. Drogi dojazdowe do nieruchomości posiadają powierzchnię utwardzoną tłuczniem. Działka ma kształt zbliżony do trapezu. Teren działki jest obniżony w stosunku do przyległej drogi. Warunki środowiskowe są umiarkowanie korzystne: sąsiedztwo terenów pod zabudowę jednorodzinna i gruntów użytkowanych rolniczo z przeznaczeniem pod usługi. Okresowo występujący wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwia podpiwniczanie budynków. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomość znajduje się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN 17 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomości położone w północnej części wsi Dobrzykowice bezpośrednio przy drodze gminnej. Istnieje możliwość wykonania przyłącza do sieci wodociągowej, energetycznej i gazowej.

 

Przetarg odbędzie się dnia  21 kwietnia  2015 r. o godz. 10:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica .

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:

-         dowodu wpłaty wadium

-         dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

-         aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001

Termin wniesienia wadium upływa dnia  16 kwietnia 2015 r.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra  zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz  Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

 

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

-         podatek VAT – 23 %

-         koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 650 PLN 

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, 

ul. Kolejowa 3, tel: 71-381-39-26  lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

 

 

  • Umieszczony
  • Zakończony
  • Status przetargu
    nowy