Przejdź do stopki

ODWOŁANO - (Pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (pod bud. wielorodzinne)

Treść

 

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  0050.60.2015

 

Wójta Gminy Czernica z dnia 14 maja 2015 r.

 

w sprawie odwołania przetargu

 

Na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) i art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. )


§ 1.

 

Odwołuję pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dobrzykowice, o powierzchni 4,5021 ha, składającej się z działek o numerach: 312/4 i 354/65.

§ 2. 

Powodem odwołania przetargu jest wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o stanowisko w zakresie wydania przez niego decyzji zezwalającej na odstąpienie od zakazów m.in. zabudowy terenu objętego przetargiem, a to w związku z ujęciem obszaru wykazanego w §1 mapami zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego, opracowanymi przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, przekazanymi Wójtowi Gminy Czernica w dniu 23 kwietnia 2015 przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  • Umieszczony
  • Zakończony