Przejdź do stopki

Rokowania na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w Kamieńcu Wrocławskim

Treść

                                                                                                                             Czernica, dnia  24.02. 2015r.

GKiI.6840.1.1.1.2015.SR

WÓJT GMINY CZERNICA

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1
o powierzchni użytkowej 97,11 m2, położonego w budynku wielorodzinnym w Kamieńcu Wrocławskim przy ulicy Polnej 50

 

Dla w/w lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę:
KW WR1O/53071/8   (lokal wyodrębniono  z KW 27810)

 

Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny nr 1 o łącznej powierzchni  97,11 m2
(dwa  pokoje, kuchnia i łazienka) położony na parterze (I kondygnacja) budynku przy ul.Polnej 50
w Kamieńcu Wrocławskim wraz pomieszczeniem przynależnym (piwnica) o powierzchni 4,83 m2 oraz współwłasność działki gruntu pod budynkiem i części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosiła 81 040 PLN   ( osiemdziesiąt  jeden  tysięcy czterdzieści złotych )

Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosiła 65 000 PLN   ( sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych )

 

Wszystkie instalacje w lokalu (prąd, woda, kanalizacja) sa zniszczone  i nie nadają się do eksploatacji. Standard wykończenia wnętrz lokalu jest bardzo niski. Lokal wymaga kapitalnego remontu. Budynek przy ul. Polnej został wzniesiony prawdopodobnie na początku XX wieku w technologii tradycyjnej, murowanej. Jest to budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony, położony w zabudowie wolnostojącej. Budynek posiada ściany murowane, stropy drewniane, dach z pokryciem dachówkowym. Budynek wykazuje wysoki stopień zużycia technicznego. Położenie budynku jest bardzo atrakcyjne. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy (2 przystanki do granic Wrocławia), zabytkowy park, ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa, przedszkole, apteka, sklepy spożywczy, restauracja, nowopowstałe osiedle mieszkaniowe. Działka 255/9 w MPZP położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 2MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

 

Rokowania odbędą się 31 marca 2015 r. o godz. 10:00 w sali nr 19 Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3  

 

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

a)  wniesienie zaliczki

b)  złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w  rokowaniach

 

Zaliczkę w wysokości 8 000,00 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych ) należy wnieść  przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:  BS Oława Oddział Jelcz Laskowice  31 9585 0007 0020 0200 2088 0001  z adnotacją ”Rokowania - Kamieniec Wr  Polna 50 ”

Termin wniesienia zaliczki upływa dnia 26 marca 2015r.  Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem  ”Rokowania - Kamieniec Wr  Polna 50 ”  w  terminie do dnia 26 marca 2015 r. do godz.: 12:00  w pokoju  nr 1 ( Biuro Obsługi Klienta ) Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  - imię,  nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

  - datę sporządzenia zgłoszenia

  - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

  - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

  - dołączony dowód wpłaty zaliczki

Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Dopuszcza się jednakże możliwość rozłożenia na raty ceny sprzedaży w/w nieruchomości na czas nie dłuższy niż 2 lata. Pierwsza rata w wysokości nie mniej niż 40 % ceny ustalonej w rokowaniach podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych podczas rokowań. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Należność rozłożona na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy ponosi w całości nabywca. 

 

Na sprzedaż w/w nieruchomości zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone w dniach: 09.12.2014, 29.10.2014

które zakończyły się wynikiem negatywnym .

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest od opłaty podatku VAT. 

 

Do ceny zakupu nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej 800,00 zł

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,  ul. Kolejowa 3,
tel: 71-381-39-26 lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  z  uzasadnionej przyczyny

  • Umieszczony
  • Zakończony
  • Status przetargu
    nowy