Przejdź do stopki

Dostawa, montaż, uruchomienie i serwis powdrożeniowy automatycznego systemu monitoringu kosztów i zużycia nośników energii w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Czernica

Treść

Czernica, dnia 13.07.2015r.

GKiI.271.1.94.2015.KM

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E  

pn. Dostawa, montaż, uruchomienie i serwis powdrożeniowy automatycznego systemu monitoringu kosztów i zużycia nośników energii w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Czernica

 

1. Zamawiający

GMINA CZERNICA

ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica (powiat: wrocławski, województwo: dolnośląskie)

NIP 912-11-01-093

REGON 931934986

Strona internetowa: www.czernica.pl

e-mail: czernica@czernica.pl

Tel. 71/318 01 77, fax: 71/318 01 24

2. Tryb zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej - ustawą Pzp), podstawa wyłączenia: art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

3. Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń – modułów telemetrycznych - umożliwiających gromadzenie i transmisję danych z istniejących urządzeń pomiarowych – liczniki ciepła Kamstrup Multical 602 zainstalowanych w następujących lokalizacjach:

1) Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy – kotłownia gazowa – 3 liczniki

2) Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy – kotłownia olejowa – 1 licznik

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy – 2 liczniki

4) Przedszkole w Czernicy – 1 licznik

5) Świetlica wiejska w Wojnowicach – 2 liczniki

6) Świetlica wiejska z remizą OSP w Chrząstawie Wielkiej – 1 licznik

oraz

dostawa, zainstalowanie, uruchomienie i serwis powdrożeniowy systemowego oprogramowania umożliwiającego gromadzenie, przechowywanie i analizę danych, tworzenie raportów i wizualizacji oraz zdalną kontrolę i sterowanie urządzeniami zintegrowanymi w systemie oraz 12 miesięczny serwis powdrożeniowy dostarczonego systemu.

 

Oferowane rozwiązanie polegać ma na zbudowaniu i wdrożeniu systemu umożliwiającego integrację już zainstalowanych urządzeń pomiarowych (liczniki ciepła Kamstrup Multical 602) oraz sterownika systemu wentylacji mechanicznej w budynku świetlicy wiejskiej w Wojnowicach (Inventia MT-101). Ponadto system powinien umożliwiać jego rozbudowę i włączenie w przyszłości innych urządzeń pomiarowych, czujników i sterowników. Dane z urządzeń pomiarowych i sterownika mają być przesyłane po sieci GPRS do jednostki głównej – komputer zainstalowany w budynku Urzędu Gminy w Czernicy, na którym zainstalowane zostanie oprogramowanie systemowe. System powinien zapewniać możliwość zewnętrzny dostęp do komputera głównego dla celów serwisowych i badawczych. Ponadto proponowane rozwiązanie powinno pozwalać na zainstalowanie całości lub funkcjonalnej części oprogramowania na dowolnej ilości komputerów należących do Urzędu Gminy lub jednostek gminnych (tj. n.p.: Gimnazjum, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole) oraz umożliwiać przekazywanie danych z komputera głównego do dowolnego komputera włączonego do sieci strukturalnej budynku Urzędu Gminy. 

Wytyczne Zamawiającego

System powinien być systemem wielopoziomowym, w którym można będzie wyróżnić:

- poziom obiektowy, który powinien realizować funkcje monitoringu kosztów i zużycia nośników energii, a w perspektywie sterowania i zabezpieczenia pomieszczeń objętych systemem,

- poziom operatorski, którego zadaniem powinno być monitorowanie, wizualizacja oraz archiwizacja funkcjonowania budynku z uwzględnieniem wymogów dostawców ciepła, gazu, energii elektrycznej     i wody w zakresie prowadzenia rozliczeń za dostarczone media,

- poziom zarządzania i integracji systemów poszczególnych budynków, którego zadaniem powinna być agregacja, selekcja i prezentacja danych niezbędnych do efektywnego zarządzania budynkami należącymi do Gminy Czernica oraz sporządzać raporty na potrzeby sprawozdań do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z rozliczeniem dotacji uzyskanej w ramach programu GIS,

Infrastruktura ww. systemu powinna obejmować urządzenia rejestrujące i analizujące zużycie ciepła, wody, energii elektrycznej, gazu oraz innych nośników energii, których zadaniem jest połączenie wszystkich lokalnych istniejących i planowanych urządzeń kontrolno-pomiarowych takich jak ciepłomierze, gazomierze, wodomierze i liczniki energii elektrycznej  na poziomie obiektowym, a także stanowisko zarządzania i integracji systemów poszczególnych budynków w siedzibie Urzędu Gminy.

Między poszczególnymi lokalizacjami informacja powinna być przekazywana za pośrednictwem sieci Internet – GPRS.

System powinien umożliwiać zewnętrzny dostęp do systemu dla celów serwisowych i badawczych.

Zastosowane rozwiązania powinny pozwalać na przekazywanie danych z komputera głównego do dowolnego komputera włączonego do sieci strukturalnej budynku Urzędu Gminy. Odpowiednie uprawnienia i zabezpieczenia będą skonfigurowane wg wytycznych Zamawiającego podczas instalacji ww. systemu.

 

3.2. Jeżeli zapytanie ofertowe, dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, dopuszcza użycie „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie  parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. 

 

4. Termin wykonania

Termin wykonania zamówienia: 30.08.2015r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

5.1.  Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej)  w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 robót odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt 6.

6.  Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą złożyć w ofercie wykonawcy 

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 5, należy przedłożyć:

a)       wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania; należy dołączyć referencje (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);

Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.

Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów.

7. Dokumenty składające się na ofertę

1)       Formularz ofertowy – wg Załącznika nr 1 do zapytania

2)       Dokumenty określone w pkt. 6

3)       Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej wg załącznika.

8. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów;

W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (tel. 71 318 01 24) lub drogą elektroniczną (czernica@czernica.pl).

Wyjaśnienia i modyfikacje Zapytania ofertowego:

1) Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, kierując swoje zapytanie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert.

9. Termin związania ofertą

Termin związania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

10.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.2. Ofertę należy złożyć: elektronicznie (e-mail: czernica@czernica.pl) lub pisemnie (Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, Kancelaria ogólna), w terminie do dnia 17.07.2015r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert nie ma charakteru jawnego.

10.3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową netto, należny podatek VAT i cenę brutto w PLN za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o  wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie  nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

12.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spelniających warunki udziału, o których mowa w pkt. 5 oraz zlożą wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 6.

 

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:   Cena - 100 %

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

                                                  C min

                            cena   Pc = --------------- x 100

                                                      C

gdzie: Pc - liczba punktów za cenę podaną w ofercie

          C min - najniższa z cen w podanych ofertach

          C – cena podana w badanej ofercie

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów. 

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

3) Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

14. Załączniki do zapytania

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy – do wypełnienia przez wykonawców

Załącznik nr 2 - Wykaz robót  - do wypełnienia przez wykonawców

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Przedmiar

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Czernica, dnia 14.07.2015r.

GKiI.271.1.94.2015.KM

 Modyfikacja zapytania ofertowego (1)

Dotyczy: Dostawa, montaż, uruchomienie i serwis powdrożeniowy automatycznego systemu monitoringu kosztów i zużycia nośników energii w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Czernica

  

Zamawiający dokonuje uzupełnienia zapisów zapytania ofertowego w następujący sposób:

1. W zapytaniu ofertowym w punkcie 3.1. dodaje się:

„7) Urząd Gminy w Czernicy - 1 licznik”

 

2. W załączniku nr 3 Wzór umowy w § 1 ust. 1 pkt 1 dodaje się:

„g) Urząd Gminy w Czernicy - 1 licznik”  • Umieszczony
  • Zakończony
Wyniki zapytania ofertowego (wynik przetargu)

Zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena ofertowa w zł brutto

Punktacja

1

ENMS POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Wojska Polskiego 3

39-300 Mielec

59 914,53

100

2

Przedsiębiorstwo Remontowe i Diagnostyki Technicznej DIARMONT Dariusz Piasecki

Ul. Grabiszyńska 241

53-234 Wrocław

79 602,03

75,27

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ELGOR

Ireneusz Zieliński Oddział Gdańsk

Ul. Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

49 826,07

Oferta odrzucona

4

Dorota Drach-Orłowska DORETECH

Ul. Złotnicka 4-B/9

Wrocław

75 030,00

79,85

 

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1

Pliki do pobrania

przedmiar.doc 62 KB
kosztorys-ofertowy.doc 56 KB