Przejdź do stopki

Wymiana grzejników w budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy

Treść

Czernica, dnia 25.03.2015r.

NR SPRAWY: GKiI.271.1.36.2015.KM

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E  

pn. Wymiana grzejników w budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy

 

 

1. Zamawiający

GMINA CZERNICA

ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica (powiat: wrocławski, województwo: dolnośląskie)

NIP 912-11-01-093

REGON 931934986

Strona internetowa: www.czernica.pl

e-mail: czernica@czernica.pl

Tel. 71/318 01 77, fax: 71/318 01 24

 

2. Tryb zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej - ustawą Pzp), podstawa wyłączenia: art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

 

3. Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wymianie grzejników w budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy, wg załączonego przedmiaru robót, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną przez Starostę Powiatu Wrocławskiego nr 99/2010 z dnia 13.01.2010r., w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Lokalizacja: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 9, 55-003 Czernica

3.2. Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których standardy określono w przedmiarach. Odstępstwa od w/w zasady należy każdorazowo uzgadniać z przedstawicielem inwestora.

3.3.  Wskazane  jest zapoznanie się z obiektem w celu weryfikacji przedmiarów przed złożeniem oferty.

3.4. Podczas kalkulowania oferty na  prace budowlane należy uwzględnić fakt  jednoczesnego prowadzenia w obiekcie prac polegających na wymianie instalacji elektrycznych i remoncie pomieszczeń i wynikającą z tego konieczność koordynacji części prac z innym wykonawcą.

3.5. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo na placu budowy i wokół niego ze względu na możliwość przebywania na terenie szkoły innych osób, w tym dzieci.

3.6. W dniu rozpoczęcia czynności odbiorowych wykonawca winien przedstawić kompletną dokumentację powykonawczą: stosowne oświadczenie kierownika budowy, kopie dokumentów potwierdzających użycie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

3.7. Roboty zamienne  i dodatkowe można wykonywać jedynie na podstawie sporządzonego protokołu konieczności,  zatwierdzonego przez Inwestora.

3.8. Zamawiający wymaga ustanowienia przez Wykonawcę kierownika budowy, posiadającego odpowiednie uprawnienia i przynależącego do właściwej izby zawodowej.

3.9. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, nadzoru nad bhp, ustalania i utrzymywania porządku, odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań.

Do dnia przekazania placu budowy wykonawca winien dostarczyć zamawiającemu dokumenty osoby kierującej budową wraz ze stosownym oświadczeniem w celu zgłoszenia rozpoczęcia robót w PINB.

3.10. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi – od dnia wykonania przedmiotu zamówienia.

3.11. Jeżeli zapytanie ofertowe, dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, dopuszcza użycie „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie  parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. 

 

4. Termin wykonania

Termin wykonania zamówienia: termin rozpoczęcia i zakończenia robót (poza inwentaryzacją i pracami przygotowawczymi, takimi jak organizacja budowy, zaplecza, dostawa materiałów) - od 29.06.2015r. do 21.08.2015r.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

5.1.  Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej)  w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości min. 90 000 zł netto (każda z robót).

 

5.2 Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponowanie osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania budową w specjalności instalacje sanitarne i przynależącą do właściwej izby zawodowej.

Stosownie do art. 12a ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późn. zm., zwana dalej - ustawa Prawo budowlane) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt 6.

 

6.  Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą złożyć w ofercie wykonawcy 

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 5, należy przedłożyć:

a)       wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania; należy dołączyć referencje, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);

b)       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia a odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Załącznik nr 3 zapytania ofertowego);

 

Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.

Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów.

 

7. Dokumenty składające się na ofertę

1)       Formularz ofertowy – wg Załącznika nr 1 do zapytania

2)       Dokumenty określone w pkt. 6

3)       Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.

 

8. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów;

W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (tel. 71 318 01 24) lub drogą elektroniczną (czernica@czernica.pl).

Wyjaśnienia i modyfikacje Zapytania ofertowego:

1) Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, kierując swoje zapytanie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

 

9. Termin związania ofertą

Termin związania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

 

10. Opis sposobu przygotowania oferty

10.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.2. Ofertę składa się w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania. Ofertę sporządza się w języku polskim.

10.3. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenie woli w imieniu wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomocnik wykonawcy, jeżeli  do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

10.4. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii.

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.

10.5. Zamknięta  koperta zawierająca ofertę powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona napisem: „OFERTA – wymiana grzejników w Gimnazjum. Nie otwierać przed 03.04.2015r. godzina 9:15”

 

W przypadku przesłania oferty pocztą kurierską należy zaznaczyć na kopercie: „OFERTA – NIE OTWIERAĆ!”. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica (Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1, parter)

Termin składania ofert: do dnia 03.04.2015r. do godziny 9:00 - liczy się data i godzina doręczenia przesyłki Zamawiającemu. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2015r. o godz. 9:15 w Urzędzie Gminy w Czernicy ul. Kolejowa 3 (Sala konferencyjna nr 19).

 

12. Opis sposobu obliczania ceny 

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową netto, należny podatek VAT i cenę brutto w PLN za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o  wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie  nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

 

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 23 %, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i jego użytkowania (zgodnie z Prawem budowlanym), wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

 

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również przyszłego placu budowy.

 

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

 

13.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spelniających warunki udziału, o których mowa w pkt. 5 oraz zlożą wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 6.

 

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:   Cena - 100 %

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

                                                  C min

                            cena   Pc = --------------- x 100

                                                      C

gdzie: Pc - liczba punktów za cenę podaną w ofercie

          C min - najniższa z cen w podanych ofertach

          C – cena podana w badanej ofercie

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów. 

 

 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

3) Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający zażąda od wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: BS Oława Oddział Jelcz –Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, w przypadku braku roszczeń ze strony zamawiającego.

 

16. Załączniki do zapytania

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy – do wypełnienia przez wykonawców;

Załącznik nr 2 - Wykaz robót budowlanych - do wypełnienia przez wykonawców;

Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - do wypełnienia przez wykonawców;

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Czernica, dnia 30.03.2015r.

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO (1)

 

1. W pkt. 3.1 Zapytania ofertowego dodaje się następujący zapis:

Zamawiający wymaga zamontowania głowic termostatycznych „wandaloodpornych”

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  • Umieszczony
  • Zakończony
INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO (wynik przetargu)

Czernica, dnia 07.04.2015r.

GKiI.271.1.36.2015.KM

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

pn. Wymiana grzejników w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy

 

1. Zamawiający informuje, że do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 11 złożoną przez wykonawcę:

Hurtownia Ogólnobudowlana INS-BUD

ul. Sanatoryjna 12B

58-250 Pieszyce

za cenę brutto: 62 730,10 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych 10/100)

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy przedstawia najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w kryterium cena (zapis zapytania ofertowego: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: Cena - 100 % Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z wzorem: cena Pc= (Cmin: C) x 100, gdzie: Pc- liczba punktów za cenę podaną w ofercie, Cmin - najniższa z cen w podanych ofertach, C - cena podana w badanej ofercie.).

b) Streszczenie oceny złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja

1

Zakład Mechaniki Maszyn "IGA", ul. Struga 9, 59-220 Legnica

73,61

2

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane PERSPEKTYWA Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10,

76-200 Słupsk

88,26

3

MK INSTAL-BUD PHU Mirosław Kania, ul. Rzemieślnicza 14, 64-520 Obrzycko

79,83

4

PPHU INSTALEX Tomasz Świderski i Krystyna Świderska s.c., ul. Podolska 18, 48-303 Nysa

79,23

5

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe "ABI", Bożena Biela, Szczury, 60 63-450 Sobótka

84,76

6

NORM-HAUS Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek, ul. Zdroje 10C, 46-300 Olesno

76,20

7

Instalatorstwo Ogólno-Budowlane Ireneusz Stokłosa, ul. Główna 158, 58-312 Stare Bogaczowice

71,27

8

AUTO-SAM Witold Warulik, ul. Bolesława Chrobrego 46, 55-330 Brzezina

66,70

9

"MARKO" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, Gajków, ul. Poprzeczna 6,

55-002 Kamieniec Wrocławski

56,69

10

Spółdzielnia Rzemieślnicza, ul. Cukrownicza 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie

48,85

11

Hurtownia Ogólnobudowlana INS-BUD, ul. Sanatoryjna 12B, 58-250 Pieszyce

100

12

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe METRO - KLIM, Mieczysław Kaczor, ul. Elbląska 48,

54-314 Wrocław

83,04

 

Zamieszczono na:

1)       tablica informacyjna Urzędu Gminy Czernica

2)       www.bip.czernica.pl

 

Pliki do pobrania

427_pb_cz_o.pdf 570.83 KB
427_pb_cz_str.pdf 299.64 KB
g.01.pdf 334.17 KB
g.02.pdf 333.89 KB
g.03.pdf 335.26 KB
g.04.pdf 344.49 KB
wymiana-grzejnikow-gimnazjum-st.pdf 191.86 KB