Przejdź do stopki

Dostawa wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim

Treść

Czernica, dnia 16.03.2015r.

GKiI.271.1.30.2015.KM

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn. Dostawa wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim

 

1. Zamawiający

GMINA CZERNICA (adres: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica)

NIP 912-11-01-093, REGON 931934986

Tel.71-318-01-77, fax: 71-318-01-24

e-mail: czernica@czernica.pl

 

2. Tryb zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, podstawa wyłączenia: art. 4 pkt. 8.

 

3. Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim – wyposażenie kuchni

3.2. Opis przedmiotu zamówienia:

3.2.1. Część 1 – wyposażenie kuchni

LP

Nazwa towaru

Ilość

1

Taboret gazowy

2 szt.

2

Kuchnia gazowa

2 szt.

3

Szafa chłodnicza

1 szt.

4

Chłodziarko-zamrażarka

3 szt.

5

Patelnia elektryczna

1 szt.

6

Zmywarka gastronomiczna

2 szt.

7

Okap kuchenny

2 szt.

8

Szafa metalowa gastronomiczna

2 szt.

9

Zlewozmywak dwukomorowy

2 szt.

10

Stół Gastronomiczny z półką

2 szt.

11

Warnik do Wody

2 szt.

12

Mikrofalówka

2 szt.

13

Piec gastronomiczny

1 szt.

14

Termos gastronomiczny

2 szt.

Wyjaśnienia oferowany model musi być przynajmniej równorzędny z modelem referencyjnym – tj. musi spełniać minimalnie wszystkie powyższe wymagania.

W odniesieniu do przedmiotów zamówienia Części 1 Zamawiający dopuszcza odstępstwo w wymiarach (wys/gł/szer) +/- 10 cm od podanych przez Zamawiającego (nie dotyczy poz. 13 piec gastronomiczny).

 

3. Wymagania stawiane Wykonawcy

a)       Zamawiający wymaga aby towar dostarczony  w  ramach zamówienia był nowym, nie używanym

b)       Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony w ramach zamówienia towar

c)       Wraz z dostawą należy dostarczyć dokument wydany przez producenta, poświadczający datę produkcji, instrukcje obsługi w języku polskim, specyfikacje techniczne sprzętu (o ile występują)

d)       Wykonawca dostarczy oraz wniesie przedmiot zamówienia, na własny koszt  i na własne  ryzyko,  do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Wrocławskiej 119 w Kamieńcu Wrocławskim (55-002),

e)       Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z parametrami technicznymi i jakościowymi określonymi dla  przedmiotu  zamówienia  do  czasu wygaśnięcia  zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

f)        Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego 

g)       Przedmiot  zamówienia  musi  posiadać  wymagane  prawem  polskim  certyfikaty / atesty potwierdzające jego dopuszczenie do użytkowania na terenie UE. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć te dokumenty wraz z zamówionymi produktami.

4. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji: do 4 tygodni od podpisania umowy

5. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, jako cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie danego zadania.

2. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.

3. Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

6. Sposób przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert

a) Oferta powinna składać się z:

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

- Wykaz oferowanych dostaw (załącznik nr 2)

b) Ofertę należy złożyć: elektronicznie (e-mail: k.michalak@czernica.pl) lub pisemnie (Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, BOK), w terminie do dnia 18.03.2015r. do godziny 14:00. Otwarcie ofert nie ma charakteru jawnego.

c) Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań. 

7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: Cena - 100 % Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z wzorem: cena Pc= (Cmin: C) x 100, gdzie: Pc- liczba punktów za cenę podaną w ofercie, Cmin - najniższa z cen w podanych ofertach, C - cena podana w badanej ofercie.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

8. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.

Uwaga:

- Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

- Ze względu na ograniczone środki finansowe, Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości niż przewidziana w zapytaniu ofertowym, wówczas wynagrodzenie wykonawcy zostanie obliczone w oparciu o ceny jednostkowe podane w Wykazie oferowanych dostaw (Załącznik nr 2).

2. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.

9. Kontakt z Zamawiającym

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania jest: Katarzyna Michalak

(Inspektor ds. zamówień publicznych), e-mail: k.michalak@czernica.pl udzielanie informacji dotyczących postępowania i przedmiotu zamówienia.

10. Załączniki do zapytania ofertowego

1) Formularz ofertowy

2) Wykaz oferowanych dostaw

3) Wzór umowy

 

WYJAŚNIENIE NR 1 (16.03.2015R.)

Poz. Nr 13 Zestawienia – Piec gastronomiczny – Zamawiający wymaga aby piec gastornomiczny posiadał min. 11 prowadnic.

 

 

 

 

  • Umieszczony
  • Zakończony
Dostawa wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim (wynik przetargu)

Czernica, dnia 20.03.2015r.

GKiI.271.1.30.2015.KM

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

pn. Dostawa wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim

1. Zamawiający informuje, że do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 20 złożoną przez wykonawcę:

SPEC GASTRO Przemysław Bączkiewicz

ul. Wiosenna 127

42-622 Świerklaniec

za cenę brutto: 57 060 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt złotych)

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy przedstawia najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium cena (zapis zapytania ofertowego: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: Cena - 100 % Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z wzorem: cena Pc= (Cmin: C) x 100, gdzie: Pc- liczba punktów za cenę podaną w ofercie, Cmin - najniższa z cen w podanych ofertach, C - cena podana w badanej ofercie.).

b) Streszczenie oceny złożonych ofert:

Nr

oferty

Nazwa firmy

Punktacja

1

PHPU ZUBER Andrzej Zuber Ul. Krakowska 29C  Wrocław

99,44

2

SENSO Agata Czernik Ul. Poleska 39/53 Wrocław

91,95

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „DOM” Jolanta Domańska Tadeusz Domański

Ul. Kośnego 64/2 Opole

78,35

4

J&T TOP GASTRO s.c. Ul. Kościelna 89 Białobrzegi

83,92

5

Hurtownia Robin Danuta Robaczewska  Ul. Łączna 39 Dąbrowa Górnicza

95,68

6

A-Z GASTRO Elżbieta Rurynkiewicz   Ul. Wiejska 122A Opole

79,27

7

SYNERGIA GASTRO S.C.  Ul. Łukasińskiego 4 Wrocław

88,90

8

TOP GASTRO Grzegorz Kowalski   Al. Armii Krajowej 45 Wrocław

93,62

9

SWISSPOL LTD Sp. z o.o.   Ul. Wilcza 27  Wrocław

89,98

10

INVEST HORECA Jacek Gargula   Ul. Bolesław Prusa 151a   Nowy Sącz

95,32

11

STALLAS s.c. Szymon Laskowski Kazimierz Grabowski   Wojnowice 2c  Osieczna

95,23

12

GAST MED. SERWIS Marta Brom   Ul. Wrocławska 11 Nadolice Małe

78,00

13

HEVI Henryk Itrich   Ul. Dworcowa 15/29  Koszalin

94,27

14

Sprzedaż Serwis Sprzętu Gastronomicznego „GASTRO-POL”   Ul. Narciarska 4   Głogów

82,52

15

GREG-POL HURT Grzegorz Pyra   Ul. Optymistów 2   Warszawa

77,80

16

INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos   Ul. Zawiszy Czarnego 24   Nowy Sącz

94,06

17

HURTOWNIA SPORTOWA KAL-SPORT   Al. T. Rejtana 8   Rzeszów

71,58

18

ERJOT Ryszard Kośniewski   Ul. Armii Krajowej  Leszno

87,64

19

GAMA PLAWGO &  ZAWISZA Sp. j.   Ul. Szczecińska 25A   Koszalin

68,32

20

SPEC GASTRO Przemysław Bączkiewicz   Ul. Wiosenna 127    Świerklaniec

100

21

GASTRO-NET   Ul. Lutosławskiego 68A   Klaudyn

93,90

22

Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak   Gorzeszów 19    Krzeszów

72,73

23

PHU GASTRO CENTRUM Adam Koprowski    Ul. Siemiradzkiego 15    Piła

93,04

 

Zamieszczono na:

1)       tablica informacyjna Urzędu Gminy Czernica

2)       www.bip.czernica.pl

Pliki do pobrania