Przejdź do stopki

Konkurs na wybór Agenta Emisji Obligacji

Treść

Czernica, dnia 31.10.2013r.

GKiI.271.1.176.2013.KM

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W KONKURSIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI

OBLIGACJI

 

Wójt Gminy Czernica działając na podstawie § 8 uchwały Nr XXX/266/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 22 października 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Czernica.

 

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest też na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernica – www.czernica.pl w zakładce Przetargi.

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków konkursu".

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Czernica, dnia 31.10.2013r.

GKiI.271.1.176.2013.KM

  

Informacja

 

Dokumenty finansowe związane z Konkursem na Agenta Emisji Obligacji znajdują się na stronie:

 http://bip.czernica.pl/pl/54451/1/finanse.html

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  • Umieszczony
  • Zakończony
Wynik konkursu (wynik przetargu)

Czernica, dnia 20.11.2013r.

GKiI.271.1.176.2013.KM

  I N F O R M A C J A

  

Wójt Gminy Czernica, informuje, że w Konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji złożone zostały 2 oferty. Złożone oferty przewyższają założenia finansowe Organizatora konkursu, w związku z czym na podstawie pkt. 6.6. Specyfikacji warunków konkursu na wybór Agenta Emisji Obligacji Gminy Czernica (z dnia 31.10.2013r.),  Organizator  zamyka Konkurs na wybór Agenta Emisji Obligacji bez wybrania żadnej oferty.

 

Zestawienie złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaproponowana marża ponad stawkę WIBOR6M

Prowizja

1

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Ul. Puławska 15

02-515 Warszawa

1,20%

(dla wszystkich serii)

19 000 zł

2

Bank DnB NORD Polska S.A.

Ul. Postępu 15C

02-676 Warszawa

1,5 %

(dla wszystkich serii)

15 000 zł

 

 

 

Pliki do pobrania

uchwala-w-sprawie-emisji-obligacji.pdf 2060.61 KB
uchwala-w-sprawie-emisji-obligacji.pdf 2060.61 KB
zaswiadczenia.pdf 2349.85 KB