Przejdź do stopki

Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej przy Świetlicy Wiejskiej w Wojnowicach

Treść

Czernica, dnia 14.10.2013r.

GKiI.271.1.161.2013.KM

                        

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Czernica, siedziba: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

2. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu odprowadzenia wody deszczowej przy Świetlicy Wiejskiej w Wojnowicach (adres: ul. Główna 41, 55-003 Wojnowice).

Zakres robót do wykonania wg załączonego przedmiaru.

Wobec braku szczegółowego projektu roboty należy prowadzić w oparciu o robocze uzgodnienia z przedstawicielem Urzędu Gminy Czernica.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na całość robót objętych zamówieniem na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego. Na 15 dni przed upływem okresu gwarancji strony przeprowadzą odbiór gwarancyjny, mający na celu ustalenie ewentualnych usterek oraz wyznaczą termin ich usunięcia w ramach gwarancji na koszt Wykonawcy. Wykonawca udziela rękojmi na całość robót objętych zamówieniem na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego

Termin realizacji: do 15.11.2013r.

3. Kontakt z Zamawiającym

a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie (na adres Urząd Gminy w Czernicy), faksem (tel. 71 318 01 24), drogą elektroniczną: k.michalak@czernica.pl  

b) pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania są:

- Pani Katarzyna Michalak, tel.: 71 381 39 26 - informacji dotyczących postępowania

- Pan Piotr Golus, tel. 71 381 39 41 – informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

4. Opis sposobu obliczania ceny

a) Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową netto, należny podatek VAT i brutto w PLN za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o  wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie  nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

a) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składa się: Formularz ofertowy, kosztorys ofertowy (sporządzony w oparciu o przedmiar), referencje.

b) podpisaną ofertę należy: przesłać na adres: k.michalak@czernica.pl lub faksem: nr 71 318 01 24 lub złożyć w Urzędzie Gminy w Czernicy

c) termin złożenia ofert: 18.10.2013r. godzina 10:00

6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

a) Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: Cena - 100 %

b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

7. Pozostałe informacje

a) z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa

b) Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy

8. Załączniki

1) Formularz ofertowy

2) Przedmiar robót

 

  • Umieszczony
  • Zakończony

Pliki do pobrania