Przejdź do stopki

Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy Zespołu Szkolnego w Dobrzykowicach

Treść

Czernica, dnia 12.03.2013r.

GKiI.271.1.32.2013.KM

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

 

I. Zamawiający:

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie „KONCEPCJI PROGRAMOWO PRZESTRZENNEJ BUDOWY ZESPOŁU SZKOLNEGO W DOBRZYKOWICACH PRZY UL.KOLEJOWEJ”

 

Zakres przedsięwzięcia: Budowa szkoły podstawowej, 18 – to oddziałowej wraz z przedszkolem 5-ro oddziałowym i przyszkolnymi terenami sportowymi oraz drogą dojazdową. Należy założyć wzajemną separację przedszkolaków, dzieci młodszych i starszych przy zachowaniu powiązań funkcjonalnych poszczególnych części zespołu

 

Teren planowanego przedsięwzięcia: gmina Czernica, obręb Dobrzykowice, działki nr 254/2, 255 i 256/2 (tereny szkolne) oraz działki 254/1 i 256/3 (droga), przy ul. Kolejowej

 

Zakres opracowania

a) Koncepcja projektu zagospodarowania terenu w skali 1 : 1000

b) Koncepcja rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych (główne elementy) złożona z zasadniczych rzutów, przekrojów, elewacji w skali 1 : 100

c) Wizualizacja przedsięwzięcia

d) Założenia do projektów instalacji wewnętrznych (instalacje sanitarne, grzewcze, elektryczne, teletechniczne, wentylacji mechanicznej, ew. klimatyzacji) w formie pisemnej, popartej niezbędnymi obliczeniami

e) Założenia do projektów przyłączy i instalacji zewnętrznych, w tym wielkości zapotrzebowania na wodę i energie elektryczną oraz cieplną, ilości ścieków sanitarnych i opadowych, poprzedzone uzyskaniem technicznych warunków przyłączenia od zarządców poszczególnych sieci

f) Oszacowanie wskaźnikowe kosztów całości przedsięwzięcia

g) Wskazanie zasadniczych elementów oddziaływania przedsięwzięcia na otoczenie w zakresie:

- ochrony środowiska

- ochrony krajobrazu

- rozwiązań komunikacyjnych, także w zakresie komunikacji masowej

h) Program funkcjonalny i możliwość  jego wariantowania w formie syntetycznej z perspektywą na 10 lat oparty na danych demograficznych i strategii w dziedzinie edukacji, dostarczonych przez Zamawiającego

i) Orientacyjny harmonogram realizacji przedsięwzięcia

 

2. Istotne postanowienia umowy:

2.1. Obowiązki Wykonawcy:

a) opracowanie dokumentacji w 4 egz. w wersji papierowej oraz dodatkowo na elektronicznym nośniku danych – do odczytania przy użyciu powszechnie dostępnych programów (format doc., .pdf, .jpg, .tif lub podobne)

b) współpraca z Zamawiającym w  zakresie technicznym przy wystąpieniach do zarządców sieci w sprawach zapewnienia dostawy mediów

c) konsultowanie z Zamawiającym na roboczo na każdym etapie wynikającym ze stopnia uszczegółowienia powstającego opracowania

d) prezentacja opracowania na forum stosownej komisji Rady Gminy oraz na posiedzeniu plenarnym Rady

2.2. Obowiązki Zamawiającego

a) wykonanie i przekazanie Wykonawcy mapy do celów projektowych

b) wystąpienia do zarządców sieci w sprawach dostawy mediów w oparciu o dane dostarczone przez Wykonawcę

c) przekazanie Wykonawcy w chwili podpisania umowy danych demograficznych i programowych w zakresie przyjętych dla obiektu strategicznych rozwiązań edukacyjnych

d) konsultowanie na roboczo z Wykonawcą opracowywanej dokumentacji

2.3. Termin wykonania opracowania: 3 m-ce od daty podpisania umowy i przekazania kompletu materiałów wyjściowych

 

3. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem wewnętrznym (bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 4 pkt 8).

4. Kontakt z Zamawiającym:

a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub droga elektroniczną

b) Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania są:

            Pan Piotr Golus, tel. 71 381 39 41 – zagadnienia techniczne

            Pani Maria Kozakiewicz, tel. 71 381 39 29 – zagadnienia programowo – edukacyjne

            Pani Katarzyna Michalak, tel. 71 381 39 26 – informacje dotyczące postępowania

5. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Wykonawca określi cenę brutto przedmiotu zamówienia, jako cenę ryczałtową.

2) Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.

3) Cena ryczałtowa brutto zawierać powinna podatek VAT w odpowiedniej wysokości. Stawę VAT określa Wykonawca zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm).

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

a) Oferta powinna składać się z:

- Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności

- Wykaz usług (co najmniej 2) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług (np. referencje).

b) Ofertę należy złożyć: droga elektroniczną (e-mail: k.michalak@czernica.pl), w terminie do dnia 22.03.2013r. do godziny 10:00.

7. Kryteria wyboru ofert:

Spośród nadesłanych ofert komisyjnie zostaną wybrane 3, których autorzy zostaną zaproszeni do indywidualnych rozmów i negocjacji, w wyniku których wyłoniony zostanie Wykonawca.

8. Załączniki do zapytania ofertowego:

1)       Formularz ofertowy

 

 

UZUPEŁNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

MAPA Z TERENEM PLANOWANEJ INWESTYCJI

serwis.wrosip.pl/imap/

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - MAPA

serwis.wrosip.pl/imap/

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - TEKST UCHWAŁY

serwis.wrosip.pl/zoom/Czernica/uchwaly/87.pdf

 

Dodatkowe informacje:

1) Na terenie planowanej inwestycji brak istniejących obiektów, poza ciekiem wodnym - rowem do ewentualnego zarurowania.

 

  • Umieszczony
  • Zakończony
Informacja (wynik przetargu)

Czernica, dnia 29.03.2013r.

GKiI.271.1.32.2013.KM

 

I N F O R M A C J A

 

Zamawiający, w nawiązaniu do Zapytania ofertowego z dnia 12.03.2013r. (nr GKiI.271.1.32.KM) na opracowanie „KONCEPCJI PROGRAMOWO PRZESTRZENNEJ BUDOWY ZESPOŁU SZKOLNEGO W DOBRZYKOWICACH PRZY UL.KOLEJOWEJ”, informuje, że do upływu terminu składania ofert wpłynęły 32 oferty.

 

Zestawienie cenowe ofert

Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena w zł brutto

1

ERMS PLUS Kamila Karłowska

ul. Dębowa 7 78-400 Szczecinek

39 360,00

2

STUDIUM Sp. z o.o.

ul. Nowakowskiego 12/99 00-666 Warszawa

22 140,00

3

SANKON S.C. Adam i Alicja Santorowscy

ul. Murarska 5c5c/2 59-220

30 135,00

4

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Dmosin Drugi nr 89B 95-061 Dmosin

43 050,00

5

PPA PODCZASZY Pracownia Architektury

ul. Lubelska 24/7 30-003 Kraków

49 200,00

6

Pracownia Architektoniczna VOWIE Studio Plus

al. Jana Pawła II 64-500 Szamotuły  

27 060,00

7

PATIO Monika Święcicka

ul. Januszowicka 24 53-135 Wrocław

24 292,50

8

F.H.U. „ARMAX”

Mirzec-Podborki 37 27-220 Mirzec

80 000,00

9

PRACOWNIA PROJEKTOWA „PIK” s.c. Anna i Maciej Pindur

ul. Szeroka 24 44-240 Żory

19 655,40

10

Pracownia Projektowa FORMAT

ul. Mickiewicz 20B/2 58-500 Jelenia-Góra

18 450,00

11

Pracownia Projektowa WYTWÓRNIA Grzegorz Kasza

ul. Fredry 7b 43-100 Tychy

26 322,00

12

PL.architekci Sp. z o.o.

ul. Długosza 13/12 60-559 Poznań

19 800,00

13

Autorska Pracownia Projektowa architekt Ewa Gołebiowska-Koszańska

ul. Włościańska 4a/12 01-710 Warszawa

12 000,00

14

Usługi Projektowe mgr inż. Lech Walusia

ul. Blankowa 36/5 58-314 Wałbrzych

18 450,00

15

Biuro Architektoniczne „ABRYS” s.c. A. Marciniak B. Prokop

ul. 1 Maja 7A 09-402 Płock

9 840,00

16

STUDIO-M Autorska Pracownia Architektury Wnętrz i Form Plastycznych

ul. Królowej Jadwigi 48/2 61-872 Poznań

53 160,00

17

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCH. EMILIA RODZIŃSKA

ul. Mierosławskiego 10/1 51-682 Wrocław

24 600,00

18

DETAL Projektowanie i Realizacje Marta Pyrcz

ul. Starodębowa 77 51-251 Wrocław

35 055,00

19

Jackowski Studio Paweł Jackowski

ul. Wileńska 5/4 73-110 Stargard

11 000,00

20

Marika Harmoza Atelier Harmoza

ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia

23 370,00

21

DKT PROJEKT Dorota Wachowska

ul. Koniczynowa 19/1 91-356 Łódź

9 850,00

22

PIETRUCHA MROZIUK PROJEKT KRZYSZTOF MROZIUK KAROL PIETRUCHA

ul. Rzeczna 16 55-003 Nadolice Wielkie

44 280,00

23

INWESTPROJEKT Biuro Analiz Architektonicznych i Urbanistycznych – BAUU

Aleja Wolności 17 62-800 Kalisz

18 450,00

24

DOMINO GRUPA ARCHITEKTONICZNA Wojciech Dunaj

ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin

55 000,00

25

Spółka Inwestycyjno-Budowlana BIODOM Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 16 58-200 Dzierżoniów

50 184,00

26

A. WSÓŁ J. MICÓR ARCHITEKCI sp.p.

ul. Paderewskiego 23 51-612 Wrocław

35 670,00

27

HEINLE, WISCHER UND PARTNER ARCHITEKCI Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 82/14 Wrocław

14 760,00

28

PRACOWNIA PROJEKTOWA Paweł Jabłoński

ul. 3 Maja 1a/4 43-300 Bielsko-Biała

27 306,00

29

COBRA PROJEKT Justyna Kurpiowska

ul. Karola Miarki 20/8 41-902 Bytom

22 111,00

30

isba_GRUPA PROJEKTOWA

ul. Artura Grottgera 16a 51-630 Wrocław

11 999,88

31

MBM Firma Konsultingowa i Projektowo-Badawczo-Budowlana Sp. z o.o.

ul. J. Wybickiego 10/5 51-144 Wrocław

39 360,00

32

Konsorcjum: Strzelecki Biuro Architektoniczne Maciejko Biuro Architektoniczne

Ul. Okulickiego 33/13 65-559 Zielona Góra ul. Słowiańska 35/15 50-234 Wrocław

14 760,00

 

Spośród ww. ofert Zamawiający do dalszych rozmów i negocjacji wybrał następujące oferty:

- ofertę nr 10 złożoną przez: Pracownia Projektowa FORMAT  ul. Mickiewicz 20B/2 58-500 Jelenia-Góra

- ofertę nr 21 złożoną przez: DKT PROJEKT Dorota Wachowska ul. Koniczynowa 19/1 91-356 Łódź

- ofertę nr 27 złożoną przez: HEINLE, WISCHER UND PARTNER ARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Kościuszki 82/14 Wrocław

 

Uzasadnienie wyboru:

Spośród ofert oferujących najniższe ceny ww. wykonawcy wykazali się doświadczeniem w wykonaniu usług, które w najwyższym stopniu zbliżone są swoim charakterem do przedmiotu zamówienia.  

 

 

 

 

Do wiadomości:

1.        wykonawcy

2.        tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3

3.        strona internetowa www.bip.czernica.pl

4.        a/a

Pliki do pobrania

mapa-terenu-dobrzykowice.pdf 1779.76 KB