Przejdź do stopki

Wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim

Treść

Kamieniec Wrocławski 06.03.2013r.
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO
W KAMIEŃCU WROCŁAWSKIM
UL. KOLEJOWA 8
55-002 KAMIENIEC WROCŁAWSKI
NIP 8961341841
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
1. Zamawiający: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania chodnika wzdłuż zewnętrznych ścian sali gimnastycznej przy szkole.
 
2. Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie podłoża i ułożeniu chodnika z betonowej kostki brukowej wys. 6 cm wraz z obrzeżami na ławie betonowej:
- długość całkowita chodnika                            -             72m
- szerokość chodnika                                        -             1,5 m
- średnia głębokość koryta                                -              30 cm
- grubość warstwy odsączającej z piasku        -    10 cm
- grubość podbudowy z kruszywa kamiennego, łamanego ( mieszanki 0-63 mm) - ok. 10 cm
- nawierzchnia z koski szarej na podsypce ok. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
 
Z miejscem planowanych robót można się zapoznać po uzgodnieniu z Zamawiajacym.
               
3. Formularz ofertowy (wg Załącznika nr 1) należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sp.kamieniec@interia.pl, faxem na nr 71 3185595, pocztą lub osobiście na adres Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim ul. Kolejowa 4 55-002 Kamieniec Wrocławski
 
4. Termin złożenia ofert: 15 marca 2013 godz. 12.00
 
5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena wykonania całego zakresu robót.
b) Termin wykonania robót.
c) Okres gwarancji.
 
6. Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania są:
1) Pani Małgorzata Kwaśna – Dyrektor Szkoły, tel. 71 318 55 95 - udzielanie informacji dotyczących postępowania
2) Pan Piotr Golus tel. 71 381 39 41 - udzielanie informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

 

  • Umieszczony
  • Zakończony

Pliki do pobrania