Przejdź do stopki

Dostawa kontenera magazynowego

Treść

 

Czernica, dnia 28.02.2013r.

 

 

GKiI.271.1.27.2013.KM

 

 

 

 

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

 

 

 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, NIP 912-11-01-093

 

II. Przedmiot zamówienia: Dostawa (wraz z rozładunkiem) kontenera magazynowego 20 FT (standardowy oceaniczny o dł. 6m), używanego regenerowanego.

 

Miejsce dostawy: Jeszkowice (55-003 Czernica)  ul. Główna

Warunki płatności: przelewem w terminie 21 dni od otrzymania faktury VAT

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 2 tygodni od otrzymania pisemnego zlecenia od Zamawiającego

IV. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem wewnętrznym (bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 4 pkt 8).

 

V. Sposób obliczenia ceny

 

1. Wykonawca określi cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia, jako cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie danego zadania.

2.  Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie.

 

VI. Sposób przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert

 

a) Oferta powinna składać się z: Formularz ofertowy (załącznik nr 1), zdjęcia oferowanego kontenera.

b) Ofertę należy złożyć: elektronicznie (e-mail: k.michalak@czernica.pl ) w terminie do dnia 14.03.2013r. do godziny 11:00.

 

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: Cena - 100 % Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z wzorem: cena Pc= (Cmin: C) x 100, gdzie: Pc- liczba punktów za cenę podaną w ofercie, Cmin - najniższa z cen w podanych ofertach, C - cena podana w badanej ofercie.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

VIII. Kontakt z Zamawiającym

 

1) Pani Katarzyna Michalak, tel.: 71 381 39 26 - udzielanie informacji dotyczących postępowania

 

2) Pan Piotr Golus, tel.: 71 381 39 41 - udzielanie informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

 

 

IX. Załączniki do zapytania ofertowego

 

1) Formularz ofertowy

 

  • Umieszczony
  • Zakończony

Pliki do pobrania