Przejdź do stopki

Rokowania na sprzedaż działki nr 354/147 obręb Dobrzykowice (MN) - SPRZEDANA

Treść

Czernica, dnia 9 stycznia 2013r.

GKiI.6840.6.2013.JM

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza rokowania po piątym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym  na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej  niezabudowanej  w obrębie Dobrzykowice, gmina Czernica - dla której  prowadzona jest  KW WR1O/00020340/5

 

Przedmiotem rokowań jest :

-          działka nr 354/147  o pow. ogółem  1315  m2

-          cena wywoławcza nieruchomości do rokowań wynosi – 102 583,00 zł netto (słownie :  sto dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote  netto)

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica  nieruchomość ta znajduje się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN 18 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość położona jest w północnej części wsi Dobrzykowice bezpośrednio przy drodze gminnej. Istnieje możliwość wykonania przyłącza do nowej gminnej sieci wodociągowej.

 

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 11 lutego 2013r.  o godz. 13:00  w sali nr 19 Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

 

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

a)  wniesienie zaliczki

b)  złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w  rokowaniach

Zaliczkę w wysokości – 10 300,00    ( słownie:  dziesięć tysięcy trzysta złotych  )   należy wnieść  przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:  BS Oława Oddział Jelcz Laskowice

31 9585 0007 0020 0200 2088 0001  z adnotacją ” rokowania działka nr 354/147 ”

Termin wniesienia zaliczki  upływa dnia  7 lutego 2013 r.  Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem  „ Rokowania na sprzedaż działki  nr 354/147 , obręb Dobrzykowice ” w  terminie do dnia 7 lutego 2013r. do godz.: 15:00  w pokoju  nr 1 ( Biuro Obsługi Klienta ) Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię,  nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny   

  podmiot

- datę sporządzenia zgłoszenia

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

- dołączony dowód wpłaty zaliczki

Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Dopuszcza się jednakże możliwość rozłożenia na raty ceny sprzedaży w/w nieruchomości na czas nie dłuższy niż 3 lata. Pierwsza rata w wysokości nie mniej niż 40 % ceny ustalonej w rokowaniach podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych podczas rokowań. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Należność  rozłożona na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy ponosi w całości nabywca. 

Do ceny nieruchomości netto ustalonej w rokowaniach zostaną doliczone:

- podatek VAT w wysokości  23 %

- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 635,00 zł

Na sprzedaż w/w nieruchomości zostało przeprowadzonych pięć przetargów ustnych nieograniczonych w dniach: 07.08.2012r., 11.09.2012r., 16.10.2012r., 19.11.2012r., 07.01.2013r.  które zakończyły się wynikiem negatywnym .

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach rokowań można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel. 71 381 39 26  lub osobiście ( pokój nr 11)

 

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania rokowań lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów albo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

MAPA

serwis.wrosip.pl/imap/

 

  • Umieszczony
  • Zakończony