Przejdź do stopki

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gajkowie, współfinansowane z PROW 2007-2013

Treść

Czernica, dnia 11.09.2012 r.

GKiI.271.136.2012.KM

Do Wykonawców

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Czernica z siedzibą władz przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica, tel/fax 71 318 01 24

2. Nazwa zamówienia

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gajkowie, współfinansowane z PROW 2007-2013

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gajkowie, zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami oraz decyzją o pozwoleniu na budowę, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.1. Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót (dokumenty stanowią załączniki do zapytania ofertowego). Miejsce robót: Gajków ul. Przedszkolna, dz. nr 107/4.

2.2. Jeżeli dokumentacja projektowa wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt,  dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie  parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. 

2.3. Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których standardy określono w przedmiarach. Odstępstwa od w/w zasady należy każdorazowo uzgadniać z inspektorem nadzoru inwestorskiego i przedstawicielem zamawiającego.

2.4. Zamawiający zaleca Wykonawcom zapoznanie się z obiektem przed złożeniem oferty.

2.5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przywrócił pomieszczenia do stanu sprzed prowadzonych robót ( łącznie z powłokami malarskimi  w miejscach dokonywania przekuć i montażu).

2.6. Podczas kalkulowania oferty na  prace budowlane należy uwzględnić fakt kontynuowania prac budowlanych w czynnym obiekcie i konieczność ograniczenia uciążliwości związanych z budową.

2.7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.8. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni dokumentację powykonawczą dla wykonanego zakresu robót (dokumentacja techniczna powykonawcza, certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia).

2.9. Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których standardy określono w przedmiarach. Odstępstwa od w/w zasady należy każdorazowo uzgadniać z inspektorem nadzoru inwestorskiego i przedstawicielem Zamawiającego.

2.10. Lokalizację grzejników Wykonawca uzgodni z gospodarzem obiektu oraz przedstawicielem Zamawiającego.

 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

do 1 miesiąca od podpisania umowy

 

4. Tryb postępowania

Zapytanie ofertowe zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.41.2012 Wójta Gminy Czernica z dnia 26 czerwca 2012 r. /bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8)/.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

5.1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej)  w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia

5.2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponowanie osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji gazowych i sanitarnych

Uwaga : 

Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.2010.243.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz.U.2006.83.578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U.2008.63.394 ze zm.).

5.3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia tj. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50 000 PLN. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą kwotę ubezpieczenia w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy jej wartość według  średniego kursu NBP z pierwszego dnia okresu objętego ubezpieczeniem.

 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt 6 Zapytania ofertowego.

 

6. Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą złożyć w ofercie wykonawcy 

6.1. Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.1. będzie:

a) sporządzony przez Wykonawcę Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia (wg załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego) oraz dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane przedstawione w wyżej wskazanym wykazie zrealizowanych robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, np. referencje;

6.2. Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.2 będzie:

a) oświadczenie w pkt 11 Formularza ofertowego, oraz załączenie dokumentu potwierdzającego wymagane uprawnienia,

6.3. Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.3 będzie: 

a) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wartość co najmniej 50 000 PLN w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (do polisy należy załączyć potwierdzenie zapłaty składek).

 

Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 

7. Sposób obliczenia ceny

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie  nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

 

Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 23 %, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i jego użytkowania (zgodnie z Prawem budowlanym), wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), inwentaryzacji powykonawczej, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

 

8. Sposób przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert

8.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Ofertę sporządza się w języku polskim. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym.

8.3. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenie woli w imieniu wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomocnik wykonawcy, jeżeli  do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

8.4. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii.

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.

8.5. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

8.6. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione - muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako osobna część, nie złączoną z ofertą w sposób stały.

8.7. Zamknięta  koperta zawierająca ofertę powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona napisem:

„OFERTA– wykonanie instalacji gazowej, świetlica wiejska w Gajkowie”

Nie otwierać przed …..... (data) …........... (godzina)

W przypadku przesłania oferty pocztą kurierską należy zaznaczyć na kopercie: „OFERTA – NIE OTWIERAĆ!”. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8.8. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 (Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1, parter) w terminie do dnia 18.09.2012 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

 

9. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: Cena - 100 % Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z wzorem: cena Pc= (Cmin: C) x 100, gdzie: Pc- liczba punktów za cenę podaną w ofercie, Cmin - najniższa z cen w podanych ofertach, C - cena podana w badanej ofercie.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

11. Kontakt z Zamawiającym

11.1. Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania są:

a) Pani Lilianna Śliwowska - tel.: 71 381 39 46 - udzielanie informacji dotyczących strony technicznej przedmiotu zamówienia

b) Pani Katarzyna Michalak, tel.: 71 381 39 26, e-mail: k.michalak@czernica.pl - udzielanie informacji dotyczących postępowania

11.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie.

11.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej www.bip.czernica.pl

11.4. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 

12. Dokumenty składające się na ofertę

1)       Formularz ofertowy – wg Załącznika nr 1

2)       Dokumenty określone w pkt. 6

3)       Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiarów robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego

4)       Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest powołany.

5)       Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy.

 

*******************************************************************

 

Czernica, dnia 17.09.2012 r.

GKiI.271.136.2012.KM

WYJAŚNIENIA NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO


Dotyczy: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gajkowie, współfinansowane z PROW 2007-2013


Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia w zakresie instalacji gazowej i c.o. został dostatecznie opisany w przedmiarze robót. W zapytaniu ofertowym w pkt. 2.10 wskazano na konieczność uzgodnienia szczegółowej lokalizacji grzejników z gospodarzem obiektu. Rezultat w/w uzgodnień nie powinien mieć wpływu na wartości poszczególnych pozycji przedmiaru. Wobec wskazanego przez Zamawiającego ryczałtowego rozliczenia robót tak sporządzony opis przedmiotu zamówienia ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do rozliczenia umowy.

 

*****************************************************************

 

 

 

  • Umieszczony
  • Zakończony
Zawiadomienie o wyborze oferty (wynik przetargu)

Czernica, dnia 19.09.2012r.

GKiI.271.136.2012.KM

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

                Zamawiający, w nawiązaniu do Zapytania ofertowego z dnia 11.09.2012r. (nr GKiI.271.136.2012.KM) na Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gajkowie, współfinansowane z PROW 2007-2013, zawiadamia, że została wybrana oferta złożona przez:

Zakład Mechaniki Maszyn IGA

Ul. Struga 9

59-220 Legnica

za cenę brutto: 44 083,72 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące osiemdziesiąt trzy złote 72/100)

Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8, tj. Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.41.2012 Wójta Gminy Czernica z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: ramowych procedur udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Przyznana punktacja

1

Zakład Mechaniki Maszyn IGA Ul. Struga 9 59-220 Legnica

100

 

 
Do wiadomości:

1.       tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3

2.       strona internetowa www.bip.czernica.pl

3.       a/a

Pliki do pobrania

przedmiary.pdf 231.43 KB
projekt.zip 11374.81 KB