Przejdź do stopki

Zamówienie na dostawę i instalację systemu monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach, ul. Główna 27

Treść

Czernica, dnia 21.03.2012r.

GKiI.271.44.2012.KM.2

 

Do Wykonawców

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Czernica z siedzibą władz przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach, ul. Główna 27.

1) Zestaw monitoringu wizyjnego powinien składać się z:

a) kamery dzień/noc o danych technicznych odpowiadających urządzeniom typu JVC Tk9300 – szt. 2

b) rejestrator 4-kanałowego – szt. 1

c) monitor LCD 15” – szt. 1

d) instalacja zasilająca i przyłączeniowa

2.Szczegółowe postanowienia:

a) Zamawiający wymaga aby towar dostarczony w ramach zamówienia był nowym, nie używanym

b) Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone i zamontowane artykuły

c) Miejsce montażu: Świetlica wiejska, Jeszkowice ul. Główna 27

d) Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić z obsługi zamontowanego monitoringu wizyjnego 1 osobę wyznaczoną przez Zamawiającego.

e) przed montażem lokalizację kamer Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy

IV. Wymagania stawiane wykonawcy

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć:

a) dokument potwierdzający (np. referencje) należyte wykonanie co najmniej 2 usług odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert.

V. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem wewnętrznym (bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8)).

VI. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, jako cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz pozostałe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

2. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.

3. Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

VII. Sposób przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert

a) Oferta powinna składać się z: Formularz ofertowy oraz wymagane załączniki.

b) Ofertę należy złożyć: pisemnie (adres: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1) lub faksem (nr 71 318 01 24) lub elektronicznie (e-mail: czernica@czernica.pl),

w terminie do dnia 30.03.2012r. do godziny 10:00.

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: Cena - 100 %

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z wzorem: cena Pc= (Cmin : C) x 100, gdzie: Pc- liczba punktów za cenę podaną w ofercie, Cmin - najniższa z cen w podanych ofertach, C – cena podana w badanej ofercie.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.czernica.pl w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania oraz przekaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana.  

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.

2. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.

X. Kontakt z Zamawiającym, wyjaśnienia i modyfikacje Zapytania ofertowego:

1) Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania są:

a)        Pan Piotr Golus, tel. 71 381 39 41 - udzielanie informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

b)       Obiekt udostępnia do oględzin Sołtys wsi Jeszkowice – Pani Jadwiga Grzybowska, tel. 71 318 05 20

c)        Pani Katarzyna Michalak, tel.: 71 381 39 26 - udzielanie informacji dotyczących postępowania

2) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Wyjaśnienia zamawiający udostępniana na stronie internetowej www.bip.czernica.pl w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

3) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej www.bip.czernica.pl w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

4) W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

XI. Załączniki do zapytania ofertowego:

1)       Formularz ofertowy

2)       Załącznik nr 2

 

***********************************************************************************************

Czernica, dnia 26.03.2012 r.

GKiI.271.44.2012.KM.2

WYJAŚNIENIA NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO


Dotyczy: Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach, ul. Główna 27

Zamawiający – Gmina Czernica, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące zapisów zapytania ofertowego

Pytanie nr 1:

Proszę o informację, czy rejestrator wchodzący w skład monitoringu wizyjnego powinien mieć dysk twardy. Jeśli tak, to o jakiej pojemności.

Odpowiedź:

Rejestrator, wchodzący w skład monitoringu wizyjnego, powinien mieć pojemność min. 500 GB.


Powyższe uzupełnienie treści Zapytania ofertowego stanowi jego integralną część.

 

 *************************************************************************

Czernica, dnia 26.03.2012 r.

GKiI.271.44.2012.KM.2

WYJAŚNIENIA NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach, ul. Główna 27

Zamawiający – Gmina Czernica, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące zapisów zapytania ofertowego

 Pytanie nr 1:

Proszę o podanie parametrów, jakie powinny spełniać obiektywy dedykowane do kamer.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza obiektywy o parametrach minimalnych lub wyższych, odpowiadających typowi kamery typu JVC Tk9300.

 

Powyższe uzupełnienie treści Zapytania ofertowego stanowi jego integralną część.

********************************************************************************

  • Umieszczony
  • Zakończony
Wyniki zapytania ofertowego (wynik przetargu)

Czernica, dnia 03.04.2012r.

GKiI.271.44.2012.KM.2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

                Zamawiający, w nawiązaniu do Zapytania ofertowego z dnia 21.03.2012r. (nr GKiI.271.44.2012.KM.2) na Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach, ul. Główna 27, zawiadamia, że została wybrana oferta złożona przez:

KAMAR SYSTEM

ul. Dębowa 6 Bierzglinek

62-300 Września

za cenę brutto: 3 075 zł (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych)

Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8, tj. Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.), zgodnie z Zarządzeniem nr 37/2009 Wójta Gminy Czernica z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: ramowych procedur udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Przyznana punktacja

1

KAMAR SYSTEM

ul. Dębowa 6 Bierzglinek , 62-300 Września

100

2

Biuro Ochrony Ranger Sp. z o.o.

ul. Filipowicza 2 52-200 Wrocław

55,97

3

TRADE SYSTEM Wojciech Trocha

ul. Bursztynowa 16 55-095 Kamień

65,79

4

PPHU TELE-COM Marek Łacny

ul. Wieluńska 24 42-100 Kłobuck

62,81

5

Prywatna Agencja Ochrony QUEST Zakład Pracy Chronionej

Al. Wolności 7a/6 55-231 Jelcz-Laskowice

80,39

6

AnMar Sp. z o.o.

ul. Belgijska 18 54-404 Wrocław

80,92

7

EVICT Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń

ul. Jesionowa 37 54-436 Wrocław

73,59

8

NAWRATRONIK Sp. z o.o.

Ul. Buforowa 2 52-131 Wrocław

52,08

9

SOLID GROUP Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Postępu 17/51 biuro ul. Żmigrodzka 253 Wrocław

86,82

10

ATS Technologie

ul. Starachowicka 8/5 54-512 Wrocław

50,50

 

Do wiadomości:

1.        tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3

2.        strona internetowa www.bip.czernica.pl

3.        a/a

 

Pliki do pobrania