Przejdź do stopki

Wykonanie orzeczenia technicznego dotyczącego stanu konstrukcji nośnej dachu/stropu świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Wrocławskiej 115/119

Treść

Czernica, dnia 29.02.2012r.

GKiI.271.21.2012.KM.2

 

Do Wykonawców

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Czernica z siedzibą władz przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Wykonanie orzeczenia technicznego dotyczącego stanu konstrukcji nośnej dachu/stropu świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Wrocławskiej 115/119

Orzeczenie powinno określać:

a) obecny stan techniczny konstrukcji nośnej dachu/stropu świetlicy

b) jednoznacznie możliwość dalszej, bezpiecznej eksploatacji obiektu

c) czynności naprawcze, niezbędne do wykonania w celu umożliwienia dalszej, bezpiecznej eksploatacji obiektu wraz z przedmiarem robót

d) wartość w/w robót w formie kosztorysu inwestorskiego

na podstawie wykonanych oględzin, inwentaryzacji elementów konstrukcyjnych i obliczeń sprawdzających.

Inwentaryzację należy przedstawić w formie graficznej.

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy

IV. Wymagania stawiane wykonawcy

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć:

a) kopia uprawnień i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby zawodowej.

V. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem wewnętrznym (bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8)).

VI. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, jako cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone w zapytaniu ofertowym.

2. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.

3. Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

4. Nie dopuszcza się możliwości udzielania upustu w cenie oferty w stosunku do kwoty wynikającej z kosztorysu ofertowego.

5. W wartości oferty należy uwzględnić utrudnienia w dostępie do przestrzeni zajmowanej przez konstrukcję - dostęp awaryjny, z drabiny, na znacznej wysokości nad poziomem podłogi

VII. Sposób przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert

a) Oferta powinna składać się z: Formularz ofertowy, kopia uprawnień, aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby zawodowej.

b) Ofertę należy złożyć: pisemnie (adres: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1) lub faksem (nr 71 318 01 24) lub elektronicznie (e-mail: k.michalak@czernica.pl),

w terminie do dnia 09.03.2012r. do godziny 10:00.

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: Cena - 100 %

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z wzorem: cena Pc= (Cmin : C) x 100, gdzie: Pc- liczba punktów za cenę podaną w ofercie, Cmin - najniższa z cen w podanych ofertach, C – cena podana w badanej ofercie.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy      

1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.

2. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.

X. Kontakt z Zamawiającym:

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania są:

1)       Pan Piotr Golus, tel. 71 381 39 41 - udzielanie informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, Osoba udostępniająca obiekt do oględzin

2)       Osoba udostępniająca obiekt do oględzin: Sołtys Kamieńca Wrocławskiego – Pani Wiesława Wolska, tel. 71 318 54 00

3)       Pani Katarzyna Michalak, tel.: 71 381 39 26 - udzielanie informacji dotyczących postępowania

XI. Załączniki do zapytania ofertowego:

1)       Formularz ofertowy

 

  • Umieszczony
  • Zakończony
Zawiadomienie o wyborze oferty (wynik przetargu)

Czernica, dnia 14.03.2012r.

GKiI.271.21.2012.KM.2

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

                Zamawiający, w nawiązaniu do Zapytania ofertowego z dnia 29.02.2012r. (nr GKiI.271.21.2012.KM.2) na Wykonanie orzeczenia technicznego dotyczącego stanu konstrukcji nośnej dachu/stropu świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Wrocławskiej 115/119, zawiadamia, że została wybrana oferta złożona przez:

Biuro Projektowe PROJEKT-SERWIS

FHU Wojciech Gajecki

Ul. Dekabrystów 41

42-200 Częstochowa

za cenę brutto: 2 337 zł (słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych)

Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8, tj. Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.), zgodnie z Zarządzeniem nr 37/2009 Wójta Gminy Czernica z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: ramowych procedur udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Przyznana punktacja

1

Euro Projekt Firma Doradczo Usługowa Budownictwa

32-014 Brzezie 407

54,28

2

Biuro Realizacji Inwestycji AWANGARDA Wojciech Włodarczyk

ul. Pachnąca 95/33 02-790 Warszawa

47,50

3

Projektowanie-Nadzór-Doradztwo

mgr inż. Sławomir Fossa

ul. Podwale 11 59-500 Złotoryja

22,35

4

Biuro Usług Inżynierskich  „ACCORD” Cezary Najderem

Zalasewo ul. Angielska 5, 62-020 Swarzędz

21,35

5

Sławomir Siekański

ul. Powstańców Śląskich 50-34 53-333 Wrocław

37,69

6

Pracownia projektowo – inżynierska PROHERM – Sebastian Toś

Święty Marek 6 56-500 Syców

52,52

7

BIURO PROJEKTOWE PROJEKT-SERWIS FHU Wojciech Gajecki

ul. Dekabrystów 41 42-200 Częstochowa

100

8

Piotr Ulatowski Rzeczoznawca Budowlany

ul. Brzoskwiniowa 11 55-114 Ligota Piękna

38,00

9

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe Allbud s.c.

ul. Lubańska 3 59-975 Sulików

26,39

10

Czesław Sobczak

ul. Włościańska 15a 51-514 Wrocław

27,82

 

 

Zamawiający dziękuje za udział w postępowaniu i złożenie ofert!

 

 

Do wiadomości:

1.       tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3

2.       strona internetowa www.bip.czernica.pl

3.       a/a

Pliki do pobrania