Przejdź do stopki

Zamówienie na roboty budowlane polegające na budowie chodnika przy świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej

Treść

                                                                                                                Chrząstawa Wielka, dnia 10.02.2012r.
Towarzystwo Miłośników Chrząstawy
ul. Wrocławska 19
55-003 Chrząstawa Wielka
 

           


Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E


1. Zamawiający:
Towarzystwo Miłośników Chrząstawy, ul. Wrocławska 19, 55-003 Chrząstawa Wielka, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: roboty budowlane polegające na budowie chodnika na terenie świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej, przy ul. Wrocławskiej 36 (działka nr 505).
a) zakres robót: zgodnie z przedmiarem robót (stanowiącym Załącznik nr 1), uwaga: prace przygotowawcze – uprzątniecie i wyrównanie terenu, wytyczenie obiektu, zagospodarowanie ziemi z wykopów – po stronie Zamawiającego.
b) rodzaj robót: ogólnobudowlane (klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-9, 45.11.12.00-0, 45.11.20.00-5, 45.11.22.10-0, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-5, 45.23.30.00-9, 45.23.32.00-1, 45.23.32.22-1).
c) warunki gwarancji: 36 miesięcy
2. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.03.2012r.
3. Kontakt z Zamawiającym:
a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem
b) osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania są:
1.    Pan Piotr Golus, tel.: 071 381 39 41 - udzielanie informacji dotyczących strony technicznej przedmiotu zamówienia
2.    Pani Katarzyna Michalak, tel.: 071 381 39 26 - udzielanie informacji dotyczących postępowania
4. Opis sposobu obliczania ceny.
1) Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, jako cenę ryczałtową.
2) Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.
3) Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, musi być podana w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
4) Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i uzgodnień, ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy.
5. Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę, składającą się z formularza Oferta  i kosztorysu ofertowego, należy złożyć pisemnie w zabezpieczonej kopercie, opisanej „Zapytanie ofertowe – budowa chodnika przy świetlicy w Chrząstawie Wielkiej”.
Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy w Czernicy ul. Kolejowa 3 Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1.   
Termin złożenia ofert: do dnia 15.02.2012r. do godziny 12:00.
6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: Cena - 100 %
Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
                                               C min
                            cena   Pc = ----------- x 100
                                                   C
gdzie: Pc- liczba punktów za cenę podaną w ofercie
          C min- najniższa z cen w podanych ofertach
          C – cena podana w badanej ofercie
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
7. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa (wzór umowy stanowi załącznik nr 4)
2. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy oraz odpowiednio wcześniej przekaże projekt umowy.
8. Załączniki do zapytania ofertowego:
1.    Przedmiar robót
2.    Formularz Oferta
3.    Kosztorys ofertowy
4.    Wzór umowy
 

 

  • Umieszczony
  • Zakończony
Zawiadomienie o wyborze oferty (wynik przetargu)

Czernica, dnia 15.02.2012r.

Towarzystwo Miłośników Chrząstawy

ul. Wrocławska 19

55-003 Chrząstawa Wielka

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

1. W nawiązaniu do Zapytania ofertowego z dnia 10.02.2012r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie chodnika na terenie świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej, przy ul. Wrocławskiej 36 (działka nr 505), Zamawiający informuje, że została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno Remontowych s.c.

DROG-WEST  A. Jaśnikowski – P. Kita

ul. Lwowska 11 55-200 Oława

za cenę brutto – 24 477 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych)

Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną

2. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Przyznana punktacja

1

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno Remontowych s.c.

DROG-WEST  A. Jaśnikowski – P. Kita

Ul. Lwowska 11 55-200 Oława

100

2

ORKAN Sp. z o.o.

Wilczyce, Ul. Wilczycka 5 51-361 Wrocław

65,46

3

Zakład Zmechanizowanych Robót Ziemnych i Rekultywacji

Aleksander Młodynia Łukasz Młodynia s.c.

Ul. Konopnickiej 80 49-300 Brzeg

88,05

4

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno – Remontowych „INREM” Sp. z o.o.

Rynek 24 55-200 Oława

78,10

5

BRERA Sp. z o.o.

Ul. Leszczynowa 11 52-436 Wrocław

77,13

6

LAND PROJEKT

Paweł Kaczor

Ul. Wrocławska 38 55-003 Chrząstawa Wielka

92,66

7

FER-BUD s.c

Krzysztof Fendorf, Roman Rawiak

Ul. Obornicka 59/8  51-113 Wrocław

80,89

 

 

 

 

Do wiadomości:

1) wykonawcy

2) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3

3) strona internetowa www.bip.czernica.pl

4) a/a

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania