Przejdź do stopki

Zorganizowanie wypoczynku letniego nad morzem w formie 14 dniowego obozu sportowego dla 30-45 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Czernica

Treść

zapytanie ofertowe

  • Umieszczony
  • Zakończony
Wyniki zapytania ofertowego (wynik przetargu)

Czernica, dnia 06.03.2012r.

GKiI.271.13.2012.KM

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

                Zamawiający, w nawiązaniu do Zapytania ofertowego z dnia 31.01.2012r. (nr GKiI.271.13.2012.KM) na zorganizowanie wypoczynku letniego nad morzem w formie 14 dniowego obozu sportowego dla 30-45 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Czernica; w ramach jednego turnusu: - wariant I - dla 2 grup (30 osób), - wariant II - dla 3 grup (45 osób), zawiadamia, że została wybrana oferta nr 6 złożona przez:

POLARIS Sp. z o.o. ul. Leśna 33 42-360 Poraj

oddział: Biuro Podróży ul. Miodowa 2 44-335 Jastrzębie Zdrój

za cenę brutto:

wariant II 45 osób - 64 395 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych)

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.), zgodnie z Zarządzeniem nr 37/2009 Wójta Gminy Czernica z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: ramowych procedur udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

 

1. Zamawiający, w pierwszej kolejności dokonał oceny otrzymanych ofert, pod kątem spełniania warunków określonych w pkt. 6 Zapytania ofertowego z dnia 31.01.2012r. (nr GkiI.271.13.2012.KM), zgodnie z którym Zamawiający wymagał przedstawienia propozycji obozu sportowego, którego program powinien uwzględniać co najmniej elementy, o których mowa w pkt 6 ppkt a-j Zapytania ofertowego. W toku badania ofert ustalono co następuje:

* oferta nr 1 złożona przez: Centrum Turystyczno – Rekreacyjne Happy Time Marcin Sykut ul. Koszarowa 38/2 51-149 Wrocław

- oferta spełnia wszystkie wymagania programu zajęć stawiane przez Zamawiającego

* oferta nr 2 złożona przez: Usługi Turystyczne GALANT Barbara Wojtaszek ul. Lutyków 7a 70-876 Szczecin

– niespełnienie wymagań pkt 6 ppkt j); Zamawiający wymagał organizowania codziennych spotkań w grupach w celu omówienia problemów, podsumowania dnia, zaplanowania kolejnych dni z uwzględnieniem potrzeb uczestników inne zaplanowane przez wykonawcę zajęcia zgodne z potrzebami uczestników i celami wychowawczymi, natomiast w programie obozu Wykonawca nie zaplanował organizowania takich spotkań

- niespełnienie wymagań pkt 6 ppkt a); Zamawiający wymagał zorganizowania 2 ognisk z pieczeniem kiełbasek  natomiast w programie Wykonawca zaproponował 1 ognisko z pieczeniem kiełbasek

* oferta nr 3 złożona przez: Stowarzyszenie Bratka-Travel ul. Kraszewskiego 11-1 50-229 Wrocław

– niespełnienie wymagań pkt 6 ppkt j) Zamawiający wymagał organizowania codziennych spotkań w grupach w celu omówienia problemów, podsumowania dnia, zaplanowania kolejnych dni z uwzględnieniem potrzeb uczestników inne zaplanowane przez wykonawcę zajęcia zgodne z potrzebami uczestników i celami wychowawczymi, natomiast w programie obozu Wykonawca nie zaplanował organizowania takich spotkań

- niespełnienie wymagań pkt 6 ppkt a); Zamawiający wymagał zorganizowania 2 ognisk z pieczeniem kiełbasek natomiast w programie Wykonawca zaplanował 1 ognisko z pieczeniem kiełbasek

* oferta nr 4 złożona przez: Margo Travel Małgorzata Hałuszczak ul. Oleśnicka 12 50-320 Wrocław

- niespełnienie wymagań pkt 6 ppkt i); Zamawiający wymagał aby program zajęć przewidywał kąpiele w morzu i plażowanie, natomiast w programie Wykonawca zaplanował jedynie plażowanie lub pobyt na basenach letnich w drugim dniu pobytu,

– niespełnienie wymagań pkt 6 ppkt j) Zamawiający wymagał organizowania codziennych spotkań w grupach w celu omówienia problemów, podsumowania dnia, zaplanowania kolejnych dni z uwzględnieniem potrzeb uczestników inne zaplanowane przez wykonawcę zajęcia zgodne z potrzebami uczestników i celami wychowawczymi, natomiast w programie obozu Wykonawca nie zaplanował organizowania takich spotkań

* oferta nr 5 złożona przez: Biuro Usług Turystycznych AVA-TOUR ul. Ks. Bp. Cz. Domina 5/8 75-061 Koszalin

- niespełnienie wymagań pkt 6 ppkt a) i b); Zamawiający wymagał zaplanowania 2 ognisk z pieczeniem kiełbasek oraz 3 dyskotek, natomiast Wykonawca nie zaplanował w programie ognisk i dyskotek

- brak propozycji grupowego ubezpieczenia NW na kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł + OC;

* oferta nr 6 złożona przez: POLARIS Sp. z o.o. ul. Leśna 33 42-360 Poraj oddział: Biuro Podróży ul. Miodowa 2 44-335 Jastrzębie Zdrój

- oferta spełnia wszystkie wymagania programu zajęć stawiane przez Zamawiającego

* oferta nr 7 złożona przez: Biuro Usługowo – Turystyczne „ATLANTIC” Plac Wolności 12 35-073 Rzeszów

- niespełnienie wymagań pkt 6 ppkt a); Zamawiający wymagał zaplanowania 2 ognisk z pieczeniem kiełbasek, natomiast Wykonawca zaplanował „pieczenie kiełbasek na grillu 2x”

*oferta nr 8 złożona przez: Handel – Usługi Sylwia Krawczyk ul. Sycowska 13A 51-319 Wrocław

- niespełnienie wymagań pkt 6 ppkt c); Zamawiający wymagał zorganizowania co najmniej 1 wycieczki autokarowej z nieodpłatnym dla uczestników wstępem do zwiedzanych obiektów, natomiast Wykonawca w programie zaplanował „wycieczkę z przewodnikiem”, brak jakiejkolwiek wzmianki o wycieczce autokarowej

- niespełnienie wymagań pkt 6 ppkt h); Zamawiający wymagał ujęcia w programie zajęć plastycznych, natomiast w programie Wykonawca takich zajęć nie zaplanował

- niespełnienie wymagań pkt 6 ppkt i); Zamawiający wymagał aby program zajęć zawierał kąpiele w morzu i plażowanie, natomiast w programie Wykonawca nie zaplanował kąpieli w morzu i plażowania

- niespełnienie wymagań pkt 6 ppkt j) Zamawiający wymagał organizowania codziennych spotkań w grupach w celu omówienia problemów, podsumowania dnia, zaplanowania kolejnych dni z uwzględnieniem potrzeb uczestników, inne zaplanowane przez wykonawcę zajęcia zgodne z potrzebami uczestników i celami wychowawczymi, natomiast w programie obozu Wykonawca nie zaplanował organizowania takich spotkań

 

2. Do kolejnego etapu oceny ofert zakwalifikowane zostały oferty, które spełniały wymagania stawiane przez Zamawiającego tj. oferta nr 1 oraz oferta nr 6, z cenami:

wariant II

-         cena oferty nr 1 – 65 250 zł brutto

-         cena oferty nr 6 – 64 395 zł brutto

 

3. Zamawiający, wybrał ofertę z najniższą ceną spośród spełniających wymagania stawiane w Zapytaniu ofertowym, tj. ofertę nr 6 złożoną przez: POLARIS Sp. z o.o. ul. Leśna 33 42-360 Poraj

oddział: Biuro Podróży ul. Miodowa 2 44-335 Jastrzębie Zdrój, z ceną brutto 64 395 zł.

 

Do wiadomości:

1.       tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3

2.       strona internetowa www.czbip.czernica.pl

3.       a/a

 

Pliki do pobrania

zapytanie-ofertowe-oboz-sportowy.pdf 2993.49 KB