Przejdź do stopki

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, Dobrzykowice (budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne)

Treść

Czernica, dnia 15 czerwca 2010r.

L.dz.0621/ 29/2010

  Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice

 

Dla n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 20 340

Przedmiotem sprzedaży jest :

1) działka nr 354/155 o pow. 1327 m2 - cena wywoławcza – 135 885 zł netto - wadium 14 000 zł

2) działka nr 354/162 o pow. 1125 m2 - cena wywoławcza – 117 530 zł netto - wadium 12 000 zł

3) działka nr 354/189 o pow. 1249 m2 - cena wywoławcza – 130 483 zł netto - wadium 13 100 zł

4) działka nr 354/141 o pow. 1142 m2 – cena wywoławcza – 112 100 zł netto - wadium 11 300 zł

5) działka nr 354/142 o pow. 1018 m2 – cena wywoławcza - 102 034 zł netto – wadium 10 300 zł

6) działka nr 354/143 o pow. 1153 m2 – cena wywoławcza – 113 178 zł netto – wadium 11 400 zł

7) działka nr 354/144 o pow. 999 m2 – cena wywoławcza – 100 130 zł netto – wadium 10 100 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomości te znajdują się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN 18 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomości położone w północnej części wsi Dobrzykowice bezpośrednio przy drodze gminnej. Cały kompleks działek położony jest w terenie płaskim.

Istnieje możliwość wykonania przyłącza do nowej gminnej sieci wodociągowej.

 

Przetarg odbędzie się dnia 20 lipca 2010r o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( sala sesyjna - nr 19 ).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:

  • dowodu wpłaty wadium

  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 16 lipca 2010r.

Wadium do przetargu winno być wpłacone osobno na każdą działkę

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi jeden procent

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

  • podatek VAT – 22%

  • koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 635,00 zł

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście ( pokój nr 28)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

  • Umieszczony
Zakończony (wynik przetargu)

Zakończony

Pliki do pobrania

mapa.pdf 122.85 KB
zdjecia-lotnicze.pdf 4085.22 KB