Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - lata 2003 - 2006 r.

Treść

Nr XVIII/219/2004

w spr. złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 września 2004 r. - znak PN.II.0911-9/46/04

Nr XVIII/220/2004

w spr. zmiany uchwały nr XVII/212/2004 Rady Gminy Czernica z dn.30.09.04r. w spr. zaciągnięcia preferencyjnego kredytu inwestycyjnego

Nr XVIII/221/2004

w spr. zmiany uchwały nr VIII/127/2003 Rady Gminy Czernica z dn., 18.07.2003 r. w spr. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Nr XVIII/222/2004

w spr. zmiany uchwały nr XIII/163/2004 Rady Gminy Czernica z dn. 27.02.2004 w spr.zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Nr XVIII/223/2004

w spr. zmiany uchwały nr XVII/214/2004 Rady Gminy Czernica z dnia 30.09.04r. w spr. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

nr XIX/224/2004

w spr. zatwierdzenia opłat za pobieranie wody z wodociągu gimmego i opłaty zbonamentowej za wodomierz, odprowadzenieścieków oraz opłat za wprowadzenie ścieków dowożonych wozami asenicazyjnymi na oczyszczalnię glebowo-roślinną w Kamieńcu Wrocławskim.

Nr XIX/225/2004

w spr. określenia obowiązujących na obszarze Gminy Czernica wzorów formularzy, na których osoby fizyczne mają obowiązek składania organowi podatkowemu informacji o gruntach , lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych ...

Nr XIX/226/2004

w spr.określenia na 2005 rok obowiązujących na obszarze Gminy Czernica wysokości stawek podatku od nieruchomości i od posiadania psów, wprowadzania zwolnień przedmiotowych z tych podatków, a także określenia zasad ...

Nr XIX/228/2004

w spr. obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę oblicznaia podatku rolnego na obszarze Gminy CZernica w roku 2005

Nr XIX/229/2004

w spr. zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, od posiadania psów, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Czernica w roku 2005 oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Nr XIX/231/2004

w spr. zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu i będących w zakresie zadań własnych Gminy Czernica

Nr XIX/233/2004

w spr. zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia zadania publicznego, polegającego na kształceniu w przedszkolach specjalnych prowadzonych przez Miasto Wrocław dzieci, których stałe miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Gminy ...