Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - lata 2007 - 2010

Treść

UCHWAŁA NR XXX / 214 / 2009

w sprawie określenia na rok 2010 obowiązujących na obszarze Gminy Czernica wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z tego podatku a także określenia zasad usta- lania i poboru oraz te

UCHWAŁA NR XXX/215/2009

W sprawie określenia na rok 2010 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na obszarze Gminy Czernica oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku

U C H W A Ł A NR XXX/216/2009

W sprawie zarządzenia w roku 2010 poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa na obszarze Gminy Czernica oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XXX/224/2009

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchommości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych