Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA KADENCJA 2018-2023

Treść

UCHWAŁA NR XIII/132/2020 RADY GMINY CZERNICA w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Nadolice Małe, gmina Czernica

UCHWAŁA NR XIII/133/2020 RADY GMINY CZERNICA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Małe, gmina Czernica

UCHWAŁA NR XIII/134/2020 RADY GMINY CZERNICA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Mała przy ul. Gajowej, gmina Czernica

UCHWAŁA NR XIII/135/2020 RADY GMINY CZERNICA w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Czernica na rok 2020, poprzez wymianę dotychczasowych nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze

UCHWAŁA NR XIII/136/2020 RADY GMINY CZERNICA w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Wrocław przy reazliacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i grani aglomeracji Wrocław

UCHWAŁA NR XIII/137/2020 RADY GMINY CZERNICA zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie współfinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od
skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika, ETAP II - od ul. Modrzewiowej do przejazdu kolejowego.”

UCHWAŁA NR XIII/138/2020 RADY GMINY CZERNICA w sprawie udzielenia przez Gminę Czernica dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 277 relacji Wrocław–Jelcz-Laskowice

UCHWAŁA NR XIII/139/2020 RADY GMINY CZERNICA w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych

UCHWAŁA NR XIII/140/2020 RADY GMINY CZERNICA w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ,,Utrzymanie i rozwój System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP w roku 2020"

UCHWAŁA NR XIII/141/2020 RADY GMINY CZERNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok

UCHWAŁA NR XIII/142/2020 RADY GMINY CZERNICA w sprawie zmiany uchwały nr XII/142/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

UCHWAŁA NR XIII/143/2020 RADY GMINY CZERNICA w sprawie uznania petycji za niezaługującą na uwzględnienie

UCHWAŁA NR XIII/144/2020 RADY GMINY CZERNICA z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych

 

POBIERZ SPAKOWANE UCHWAŁY ZIP