Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA KADENCJA 2018-2023

Treść

UCHWAŁA NR VIII/60/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czernica wotum zaufania

UCHWAŁA NR VIII/61/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czernica za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2018 rok

UCHWAŁA NR VIII/62/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czernica

UCHWAŁA NR VIII/63/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czernica

UCHWAŁA NR VIII/64/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok

UCHWAŁA NR VIII/65/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/23/2018 Rady gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansoawej Gmiony Czernica

UCHWAŁA NR VIII/66/2019 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy Czernica