Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA KADENCJA 2018-2023

Treść

UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY CZERNICA z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Czernica

UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY CZERNICA z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Czernica

UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY CZERNICA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok


UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY CZERNICA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku

UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY GMINY CZERNICA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY GMINY CZERNICA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Czernica


UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY GMINY CZERNICA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/205/2016 Rady Gminy Czernica z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernica

UCHWAŁA NR II/18/2018 RADY GMINY CZERNICA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernica

UCHWAŁA NR II/19/2018 RADY GMINY CZERNICA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Małe