Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - lata 2007 - 2010

Treść

 

U C H W A Ł A NR XIX/109/2008

RADY GMINY CZERNICA

z dnia 29 sierpnia 2008 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/273/2005 Rady Gminy Czernica z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czernica


Na podstawie art. 18 ust. 5 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:


§1. W uchwale Nr XXIV/273/2005 Rady Gminy Czernica z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czernica §6 otrzymuje brzmienie:

„Opłata miesięczna nie obejmuje kosztów wyżywienia. Całodniowa stawka żywieniowa dla dziecka wynosi 5,50 zł. Opłaty za wyżywienie pobiera się za dni, w których korzystało się z wyżywienia”.


§2. Pozostałe zapisy uchwały, o której mowa w §1 pozostają bez zmian.


§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.


§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2008 r.