Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - lata 2007 - 2010

Treść

 

U C H W A Ł A NR XIX/106/2008

RADY GMINY CZERNICA

z dnia 29 sierpnia 2008 r.


w sprawie przyjęcia dokumentu: „System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Czernica na lata 2008 – 2013”


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115, poz. 728)

Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:


§1. Uchwala się „System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Czernica na lata 2008 – 2013”, w brzmieniu określonym w załączniku, będącym integralną częścią niniejszej uchwały.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

załącznik

Czernica_-_system.doc (565.00 Kb)