Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - lata 2003 - 2006 r.

Treść

 

UCHWAŁA NR XI / 150 /2003

RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 1 GRUDNIA 2003 R.w sprawie określenia stawek podatków od środków transportowych w 2004 r. na obszarze Gminy Czernica


Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) ustawa z dnia 30.10.2002 r. w sprawie zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych ustaw / Dz. U. Nr 200, poz. 1683 / , M.P. Z 2003 r. nr 51 poz. 804

Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:
§ 1Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:


1/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony

i poniżej 12 ton :


a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 420,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 630,00 zł

c) powyżej 9 ton - 840,00 zł


2a/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej

lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym

za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej :


1. o liczbie osi dwie :

- równej lub wyższej niż 12 ton - 1.050,00 zł

2. o liczbie osi trzy :

- równej lub wyższej niż 12 ton - 1.470,00 zł

3. o liczbie osi cztery :

- równej lub wyższej niż 12 ton - 2.100,00 zł

2b/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych :


  1. o liczbie osi dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton - 1.252,00 zł

  1. o liczbie osi trzy:

- równej lub wyższej niż 12 ton - 1.580,00 zł

  1. o liczbie osi cztery i więcej:

- równej lub wyższej niż 12 ton - 2.452,80 zł


3/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5

tony i poniżej 12 ton - 1.050,00 zł


4a/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z

naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za

równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :


1. o liczbie osi dwie :

- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton - 1.700,00 zł

- powyżej 36 ton - 1.800,00 zł

2. o liczbie osi trzy :

- równej lub wyższej niż 12 ton do 40 ton - 1.800,00 zł

- równej lub wyższej 40 ton - 1.900,00

4b/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

równej lub wyższej niż 12 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych :


  1. o liczbie osi dwie :

- równej lub wyższej niż 12 ton do 31 ton - 1.400,00 zł

- równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton - 1.937,76 zł

- powyżej 36 ton - 2.000,00 zł

  1. o liczbie osi trzy :

- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton - 1.750,00 zł

- powyżej 36 ton do 40 ton - 2.000,00 zł

- równej lub wyższej niż 40 ton - 2.548,65 zł

5/ przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

- 420,00 zł


6a/ od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton :


1. o liczbie osi jedna :

- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton - 550,00 zł

- powyżej 36 ton - 570,00 zł

  1. o liczbie osi dwie :

- równej lub wyższej niż 12 tony, a mniejszej niż 28 ton - 630,00 zł

- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 840,00 zł

- równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1.050,00 zł

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.260,00 zł

3. o liczbie osi trzy :

- równej lub wyższej niż 12 ton do 38 ton - 1.000,00 zł

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.300,00 zł


6b/od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z innym systemem

zawieszenia osi jezdnych :


1. o liczbie osi jedna :

- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton - 600,00 zł

- powyżej 36 ton - 700,00 zł

  1. o liczbie osi dwie :

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 tony - 630,00 zł

- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 850,00 zł

- równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton - 1.300,00 zł

- równej lub wyższej 38 ton - 1.700,00 zł

  1. o liczbie osi trzy :

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1.100,00 zł

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.500,00 zł

7/ od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia :


a) mniejszej niż 30 miejsc - 840,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.260,00 zł§ 2


Zwalnia się z podatku od środków transportowych :

Środki transportowe wykorzystywane przez gminę i jej jednostki organizacyjne dla realizacji celów statutowych.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.