Przejdź do stopki

obwieszczenia

Treść

Obwieszczenie

zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 6 września 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 172/8 obręb Ratowice, gmina Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie.

Obwieszczenie

zawiadamiam strony postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 114 budynków letniskowo-rekreacyjnych, na terenie działek nr 55/343, 821/1, 821/2, 822/1, 822/2, 822/3 obręb Chrząstawa Wielka w gminie Czernica, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie.

Obwieszczenie

Zawiadomienie o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków: mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, budynku przedszkola, budynków usługowych, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrząstawie Małej na terenie części działek 78/5, 78/5, 78/4, 74 oraz 79 obręb Chrząstawa Mała.

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzji z dnia 17 lipca 2023 r. (SKO 4213.15.2023)

Obwieszczenie

zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 24 sierpnia 2023 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 13 marca 2023 r. na wniosek pełnomocnika spółki EPLANT 55 Sp. z.o.o. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu paneli Fotowoltaicznych „Czernica II" o łącznej mocy nieprzekraczającej 25 MW z możliwością realizacji w różnych konfiguracjach mocy, wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii, zlokalizowanego na działce 185/4 w miejscowości Czernica, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie

zawiadamiam, że w dniu 24 sierpnia 2023 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 13 marca 2023 r. na wniosek pełnomocnika spółki EPLANT 55 Sp. z.o.o. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu paneli Fotowoltaicznych „Czernica II" o łącznej mocy nieprzekraczającej 25 MW z możliwością realizacji w różnych konfiguracjach mocy, wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii, zlokalizowanego na działce 185/4 w miejscowości Czernica, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

Decyzja

OiSO.6220.2.2023.MD Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 71 ust. 2 pkt. 2 , art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym z kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez spółkę EPLANT 55 Sp. z.o.o. w której imieniu występuje pełnomocnik Weronika Sołtysik, adres do korespondencji: ul. S. Lindego 7C, 30-148 Kraków na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu paneli Fotowoltaicznych „Czernica II" o łącznej mocy nieprzekraczającej 25 MW z możliwością realizacji w różnych konfiguracjach mocy, wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii, zlokalizowanego na działce 185/4 w miejscowości Czernica, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 12.07.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej na potrzeby projektowanej oczyszczalni ścieków w gminie Czernica”, na terenie fragmentu działki ewidencyjnej o numerze 263, obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 28.06.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV do zasilania domów jednorodzinnych w m. Jeszkowice gm. Czernica”, na terenie działek ewidencyjnych o numerach: 396, 399, 426/4, 426/3, 426/7, 426/8, 426/9, 426/10 oraz terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach: 411, 419, 426/5, obręb Jeszkowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

zawiadamiam strony, o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu paneli fotowoltaicznych "Czernica II" o łącznej mocy nieprzekraczającej 25MW z możliwością realizacji w różnych konfiguracjach mocy, wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii, zlokalizowanego na działce 185/4 w miejscowości Czernica, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wydaniu w dniu 31.07.2023 r. decyzji nr 9/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą, w tym wewnętrzną linią zasilającą Emitel S. A”, na terenie działki ewidencyjnej o numerze 40, obręb Ratowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

zawiadamiam strony postępowania, że w związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu postanowienia z dnia 17 lipca 2023 r. (data wpływu : 27.07.2023 r.) zaskarżonego postanowienia Wójta Gminy Czernica z dnia 13 czerwca 2023 r. odmawiającego wszczęcia postępowania z wniosku DOM PARTNER Marek Krajewski z siedzibą w Czernicy ul. Wrocławska nr 60 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 114 budynków letniskowo-rekreacyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach 55/343, 821/1, 821/2, 822/1, 822/2, 822/3 obręb Chrząstawa Wielka, w dniu 27 lipca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

Obwieszczenie

zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 4 sierpnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:a „Budowa budynku logistyczno-produkcyjno-usługowego z częściami socjalno-biurowymi, oraz obiektami towarzyszącymi, portiernią, stacjami trafo, zbiornikami wody p. poż., zbiornikiem na deszczówkę, parkingami dla samochodów osobowych i ciężarowych, stanowiskami załadunkowymi, pylonem reklamowym oraz masztami reklamowymi, wjazdami na działkę, ogrodzeniem, obwodową drogą pożarową wokół budynku oraz infrastrukturą techniczną na działce 282/6 oraz części działki nr 279/2 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica, powiat Wrocławski, woj. Dolnośląskie”.

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 30.05.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci wodociągowej dn 110”, na terenie działki ewidencyjnej o numerze 154/2 oraz fragmentu działki ewidencyjnej o numerze 154/1, obręb Czernica, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wydaniu w dniu 18.07.2023 r. decyzji nr 10/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowej SN i nn, złączy kablowych i kablowo-pomiarowych przy ul. Kolejowej, Wrocławskiej, Odrzańskiej w miejscowości Czernica, gm. Czernica”, na terenie działek ewidencyjnych o numerach 122/10, 122/3, 346, 352/3 oraz fragmentach działek ewidencyjnych o numerach 325/2, 352/4, obręb Czernica, gmina Czernica

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 23.05.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Jeszkowice gm. Czernica", na terenie działek ewidencyjnych o numerach 176/12, 179/27 oraz fragmentów działek ewidencyjnych o numerach 173, 178, 180, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/6, 179/7, 179/8, 179/9, 179/10, 179/11, 179/12, 179/13, 179/14, 179/15, 179/16, 179/17, 179/18, 179/19, 179/20, 179/21, 179/22, 179/23, 179/24, 179/25, 179/26, 179/29, 179/30, obręb Jeszkowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wydaniu w dniu 19.07.2023 r. decyzji nr 11/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kanału deszczowego DN160 i DN200 w ul. Wojska Polskiego w Czernicy”, na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach 327, 165/83, obręb Czernica, gmina Czernica

Obwieszczenie

ZAWIADAMIAM strony postępowania, że w dniu 21 lipca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu, poprzez budowę zespołu obiektów na działce nr 372 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie,

Obwieszczenie

o wydaniu w dniu 26.06.2023 r. decyzji nr 8/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej śr/c PE100 RC typ2 SDR11 de63 w miejscowości Gajków ul. Magnoliowa, dz. nr 38/1”, na terenie działki ewidencyjnej o numerze 38/1, obręb Gajków, gmina Czernica.