Przejdź do stopki

obwieszczenia

Treść

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 12.09.2023 r. postępowaniu administracyjnym, dotyczącego zmiany decyzji nr 7/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.06.2023 r., dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą, w tym wewnętrzną linią zasilającą Emitel S. A”, na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach: 12, 394, 390/2, 401/1, obręb Ratowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wydaniu w dniu 20.10.2023 r. decyzji nr 17/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - odcinek tłoczny 140”, na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach 42/4, 228/2, obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wydaniu w dniu 24.10.2023 r. decyzji nr 18/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa oświetlenia drogowego ul. Słoneczna w miejscowości Czernica”, na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach 372, 207/2, 208/5, obręb Czernica, gmina Czernica.

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) Wójt Gminy Czernica podaje terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024 na terenie obwodu łowieckiego Koła Łowieckiego ,,Knieja'' we Wrocławiu. Plan polowań zbiorowych stanowi załącznik do obwieszczenia.

Obwieszczenie

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania, że dnia 20 października 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego 1NW na ujęciu wód podziemnych z utworów neogenu na działce 126/9 w miejscowości Nadolice Wielkie, gmina Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie.

Obwieszczenie

strony postępowania, że w dniu 19 października 2023 r. po uzupełnieniu wniosku złożonego 3 października 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1925D na odcinku od przystanku kolejowego PKP Nadolice Małe do m. Jeszkowice, gm. Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie.

Obwieszczenie

Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków handlowo-usługowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Wrocławskiej w Dobrzykowicach dz. ew. nr 130/4, 130/6, 130/7, 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6 i 222, obr. Dobrzykowice. gmina Czernica, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie.

Obwieszczenie

o wniesieniu w dniu 16 października 2023 r. odwołania od decyzji Wójta Gminy Czernica z dnia 26 września 2023 r. nr OiSO.6220.6.2023.PZ w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 114 budynków letniskowo-rekreacyjnych na terenie działek nr 55/343, 821/1, 821/2, 822/1, 822/2, 822/3 obręb Chrząstawa Wielka w gminie Czernica

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 16.08.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa obiektu głównej tranzytowej pompowni ścieków sanitarnych odprowadzających ścieki z większości obszaru gminy Czernica”, na terenie działki ewidencyjnej o numerze 265/1, obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o nałożeniu w dniu 6 października 2023 r. obowiązku sporządzenia i załączenia raportu oddziaływania na środowisko dla całości przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków na działce nr 276/10 w miejscowości Dobrzykowice w gminie Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem:

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 11.08.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa oświetlenia drogowego ul. Słoneczna w miejscowości Czernica”, na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach 372, 207/2, 208/5, obręb Czernica, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 02.08.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - odcinek tłoczny 140”, na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach 42/4, 228/2, obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 26 września 2023 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 27 lipca 2023 r. na wniosek Marka Krajewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pn. DOM PARTNER z/s w Czernicy została wydana decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 114 budynków letniskowo-rekreacyjnych, na terenie działek nr 55/343, 821/1, 821/2, 822/1, 822/2, 822/3 obręb Chrząstawa Wielka w gminie Czernica, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie .

Obwieszczenie

zawiadamiam, że w dniu 26 września 2023 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 27 lipca 2023 r. na wniosek Marka Krajewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pn. DOM PARTNER z/s w Czernicy została wydana decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 114 budynków letniskowo-rekreacyjnych, na terenie działek nr 55/343, 821/1, 821/2, 822/1, 822/2, 822/3 obręb Chrząstawa Wielka w gminie Czernica, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie. Treść decyzji udostępniona została dnia 27 września 2023 r. na stronie http://bip.czernica.pl/pl.

Obwieszczenie

o wydaniu w dniu 13.09.2023 r. decyzji nr 15/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV do zasilania domów jednorodzinnych w m. Jeszkowice gm. Czernica”, na terenie działek ewidencyjnych o numerach: 396, 399, 426/4, 426/3, 426/7, 426/8, 426/9, 426/10 oraz terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach: 411, 419, 426/5, obręb Jeszkowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wydaniu w dniu 06.09.2023 r. decyzji nr 13/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Jeszkowice gm. Czernica", na terenie działek ewidencyjnych o numerach 176/12, 179/27 oraz fragmentów działek ewidencyjnych o numerach 173, 178, 180, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/6, 179/7, 179/8, 179/9, 179/10, 179/11, 179/12, 179/13, 179/14, 179/15, 179/16, 179/17, 179/18, 179/19, 179/20, 179/21, 179/22, 179/23, 179/24, 179/25, 179/26, 179/29, 179/30, obręb Jeszkowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wydaniu w dniu 06.09.2023 r. decyzji nr 14/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci wodociągowej dn 110”, na terenie działki ewidencyjnej o numerze 154/2 oraz fragmentu działki ewidencyjnej o numerze 154/1, obręb Czernica, gmina Czernica.