Przejdź do stopki

ogłoszenia

Treść

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łany (obszar centralno- zachodni), gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie gminy Czernica

WÓJT GMINY CZERNICA OGŁASZA NABÓR

na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2023 oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

ogłoszonego zarządzeniem Nr 0050.1.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 4 stycznia 2023 r. w zakresie: 1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 3) działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej; 4) propagowanie walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych; 5) podtrzymywanie i upowszechnianie historii, dóbr kultury, sztuki i tradycji.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zimowisko harcerskie 2023”

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.),zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 14 lutego 2023 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem) .

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernica z dnia 01 lutego 2023r.

Informuję, że termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert „na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego”, ogłoszonego 4 stycznia 2023 r., zostaje przedłużony do dnia 9 lutego 2023 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica, w zakresie obrębów geodezyjnych Chrząstawa Mała i Chrząstawa Wielka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Nabór

na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) na 2023 rok.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Nauczę się - wykorzystam”

Towarzystwo Miłośników Chrząstawy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.),zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 20 grudnia 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Magiczne święta – kolędowanie z Dziećmi – spotkanie wigilijno-noworoczne”

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych PRZYSTANEK NADZIEI złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.),zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 20 grudnia 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

GOPS Czernica informuje o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – Edycja 2023”.   Cel Programu Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiek

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa stanu bazy sportowej sportu strzeleckiego zawodniczki Sandry Bernal”

Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 25 października 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica, w zakresie obrębów geodezyjnych Chrząstawa Mała i Chrząstawa Wielka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracja-praca - przyjemność”

Koło Gospodyń Wiejskich Dobrzykowice złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 9 września 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Granie i śpiewanie”

Towarzystwo Przyjaciół Ratowic złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 2 września 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Żyj aktywnie”

Dobrzykowickie Stowarzyszenie Samych Swoich złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 24 sierpnia 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).