Przejdź do stopki

ogłoszenia

Treść

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Lato na przystani wodnej”

Stowarzyszenie Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.),zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 9 czerwca 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Piknik strażacki”

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu Wrocławskim złożyła ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.),zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 2 czerwca 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mały Mundial 2022 w gminie Czernica”

Klub Sportowy LZS Chrząstawa złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.),zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 24 maja 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Aktywnie i z pasją w Wojnowicach – Piłka dla wszystkich”

Ludowy Klub Sportowy SKRA WOJNOWICE złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.),zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 13 maja 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Dzień Dziecka z alpakami”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieci i Osobom Niepełnosprawnym RAZEM ŁATWIEJ Gminy Czernica złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.),zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 13 maja 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Czernica, w roku szkolnym 2022/2023”

Obwieszczenie

o nałożeniu w dniu 22 marca 2022 r. obowiązku sporządzenia i załączenia raportu oddziaływania na środowisko dla całości przedsięwzięcia polegającego na „budowie centrum logistycznego na terenie działki 291/8 w gminie Czernica, powiecie wrocławskim, woj. dolnośląskim, obrębie Dobrzykowice” w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Nadolice Małe i Nadolice Wielkie, gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czernica

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kreatywne zajęcia dla dużych i małych ”

Stowarzyszenie Krzewienia Rękodzieła Artystycznego Mistrzów złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 18 lutego 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

w zakresie: 1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych; 2) ochrona i promocja zdrowia; 3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 4) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 5) działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 6) działania na rzecz seniorów; 7) działania na rzecz aktywizowania młodzieży; 8) działania na rzecz czystości powietrza, wód i przestrzeni społecznej; 9) działania na rzecz edukacji informatycznej; 10) rewitalizacja, podnoszenie estetyki oraz funkcjonalności miejsc publicznych; 11) działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku 12) działania na rzecz integracji społeczności lokalnej; 13) propagowanie walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych; 14) podtrzymywanie i upowszechnianie historii, dóbr kultury, sztuki i tradycji.

Ogłoszenie naboru na członków komisji

do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) na 2022 rok.

Ogłoszenie

o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa działki nr 330/2 w Dobrzykowicach

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Święta tuż, tuż – tworzymy ozdoby świąteczne ”

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych PRZYSTANEK NADZIEI złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 16 listopada 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo ....

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo podczas zajęć ” UKS Judo MOKUSO złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 15 listopada 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

Ogłoszenie

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Dbam o zdrowie – ratuje życie ”

PCK Oddział we Wrocławiu złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 4 listopada 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).