Przejdź do stopki

ogłoszenia

Treść

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernica

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2024

Powiadomienie

dot. budowy linii kolejowej nr 85 na odc. Łódź-Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odc. Sieradz Północny - Kępno-Czernica Wrocławska - Wrocław Główny

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łany (obszar centralno-zachodni), gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Nadolice Wielkie, gmina Czernica

Dotacja z Powiatu Wrocławskiego na transport autobusowy

19 grudnia 2023r. podpisano umowę w sprawie udzielenia przez Powiat Wrocławski pomocy finansowej gminie Czernica na realizację zadań gminy w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich. Gmina otrzyma 327 000 zł do wykorzystania do końca 2023 r., z przeznaczeniem dla przewoźników świadczących usługi przewozowe na linach autobusowych.

Powiadomienie

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odc. Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny (odcinek Czernica Wrocławska – Wrocław Główny)”.

Powiadomienie

„Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odc. Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny, odcinek Kępno – Czernica Wrocławska”.

Ogłoszenie

wyników konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łany (obszar centralno- zachodni), gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA o przystąpieniu do sporządzenia: • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Chrząstawa Mała, gmina Czernica, • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Chrząstawa Wielka, gmina Czernica, • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Jeszkowice, gmina Czernica.

Ogłoszenie

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łany (obszar centralno- zachodni), gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.