Przejdź do stopki

obwieszczenia

Treść

Obwieszczenie

o wniesieniu w dniu 28 grudnia 2023 r. zażalenia spółki PARK BY MADE Sp. z o.o., ul. Pogodna 19, 53-022 Wrocław na postanowienie Wójta Gminy Czernica z dnia 15 grudnia 2023 r. znak OiSO.6220.4.2023.MD, nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia i załączenia raportu ...

Obwieszczenie

o wydaniu w dniu 04.12.2023 r. decyzji nr 19/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa obiektu głównej tranzytowej pompowni ścieków sanitarnych odprowadzających ścieki z większości obszaru gminy Czernica”, na terenie działki ewidencyjnej o numerze 265/1, obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wydaniu w dniu 04.12.2023 r. decyzji nr 19/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa obiektu głównej tranzytowej pompowni ścieków sanitarnych odprowadzających ścieki z większości obszaru gminy Czernica”, na terenie działki ewidencyjnej o numerze 265/1, obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 20.09.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla obsługi osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwu-lokalowych, zlokalizowanych wzdłuż ulicy Magnoliowej w msc. Gajków, gmina Czernica”, na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach: 38/1, 38/13, 38/5, 38/6, obręb Gajków, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 20.09.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci wodociągowej dla obsługi osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwu-lokalowych, zlokalizowanych wzdłuż ulicy Magnoliowej w msc. Gajków, gmina Czernica”, na terenie fragmentu działki ewidencyjnej o numerze 38/1, obręb Gajków, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 19.09.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa zasilania w energię elektryczną zespołu budynków jednorodzinnych w rejonie ulicy Jana Pawła II w Chrząstawie Wielkiej zlokalizowanych na działkach od 230/133 do 230/148 w postaci przebudowy istniejącej linii napowietrznej 20kV, budowy sieci kablowej 20kV, budowy stacji transformatorowej kontenerowej, budowy sieci kablowej n/n wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi”, na terenie działek ewidencyjnych o numerach: 230/85, 230/148, 230/147, 230/146, 230/145, 230/144, 230/143, 230/142, 230/141, 230/140, 230/139, 230/138, 230/137, 230/136, 230/135, 230/134, 230/133 oraz terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach: 179, 180, 230/36, obręb Chrząstawa Wielka, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 172/8 obręb Ratowice, gmina Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie.

Decyzja

Zawiadomienie o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzji z dnia 4 grudnia 2023 r. (SKO 4213.36.2023)

Obwieszczenie

o nałożeniu w dniu 15 grudnia 2023 r. obowiązku sporządzenia i załączenia raportu oddziaływania na środowisko dla całości przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków: mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, budynku przedszkola, budynków usługowych, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrząstawie Małej na terenie części działek 78/5, 78/4, 74 oraz 79 obręb Chrząstawa Mała, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie

Obwieszczenie

strony postępowania, że w dniu 20 listopada 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 14 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 172/16 i 172/17 w miejscowości Ratowice, gm. Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie .

Obwieszczenie

strony postępowania, że w dniu 20 listopada 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrząstawa Wielka i Mała gm. Czernica, na działkach nr 444/1, 130, 116, 17, 123, 120, 188, 175, 209, 220/2, 218/4, 218/5, 214, 212/5, 211/1, 211/3, 208/5, 256/3, 256/4, 256/6, 257, 262/17, 269, 267, 271/7, 278/3, 279/11, 281/18, 283/27, 283/56, 283/26, 283/30 w miejscowości Chrząstawa Mała, gm. Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie oraz na działkach nr 622, 357, 208/2, 262/1, 280, 281, 287/2, 287/4, 510, 506, 517/4, 517/12, 518/6 w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm. Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie.

Obwieszczenie

O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Obwieszczenie

o podjęciu z dniem 9 listopada 2023 r. zawieszonego w dniu 6 października 2023 r. postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków na działce nr 276/10 w miejscowości Dobrzykowice w gminie Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie.

Obwieszczenie

o podjęciu z dniem 9 listopada 2023 r. zawieszonego w dniu 21 grudnia 2021 r. postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie śluzy małej w Janowicach z dostosowaniem do parametrów min. IV klasy drogi wodnej, w obrębach Jeszkowice i Gajków, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 12.09.2023 r. postępowaniu administracyjnym, dotyczącego zmiany decyzji nr 9/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31.07.2023 r., dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą, w tym wewnętrzną linią zasilającą Emitel S. A”, na terenie działki ewidencyjnej o numerze 40, obręb Ratowice, gmina Czernica.