Przejdź do stopki

obwieszczenia

Treść

Obwieszczenie

o wydaniu w dniu 20.06.2023 r. decyzji nr 7/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą, w tym wewnętrzną linią zasilającą Emitel S. A”, na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach: 12, 394, 390/2, 401/1, obręb Ratowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie i ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Czernica, uchwalonego uchwałą Nr VIII/38/2007 Rady Gminy Czernica z dnia 29 czerwca 2007 r. ze zmianami uchwalonymi uchwał

Obwieszczenie

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 04.05.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kanału deszczowego DN160 i DN200 w ul. Wojska Polskiego w Czernicy”, na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach 327, 165/83, obręb Czernica, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 26.04.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowej SN i nn, złączy kablowych i kablowo-pomiarowych przy ul. Kolejowej, Wrocławskiej, Odrzańskiej w miejscowości Czernica, gm. Czernica”, na terenie działek ewidencyjnych o numerach 122/10, 122/3, 346, 352/3, oraz fragmentach działek ewidencyjnych o numerach 325/2, 352/4, obręb Czernica, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wydaniu w dniu 12.06.2023 r. decyzji nr 6/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV do zasilania domów jednorodzinnych dwu-lokalowych w m. Jeszkowice gm. Czernica”, na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach: 432, 457/1, 292, obręb Jeszkowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 18.04.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą, w tym wewnętrzną linią zasilającą Emitel S. A”, na terenie działki ewidencyjnej o numerze 40, obręb Ratowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

zawiadamiam strony postępowania, że na podstawie art. 31 § 2 w związku z art. 31 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.775 z późn. zm.) w dniu 7 czerwca 2023 r. Wójt Gminy Czernica wydał postanowienie w sprawie dopuszczenia na prawach strony organizacji ekologicznej Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego do udziału w postępowaniu prowadzonym na rzecz SUEZ Woda Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Płocka 108, 06-500 Mława, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków na działce nr 276/10 w miejscowości Dobrzykowice w gminie Czernica.

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 03.04.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej śr/c PE100 RC typ2 SDR11 de63 w miejscowości Gajków ul. Magnoliowa, dz. nr 38/1”, na terenie działki ewidencyjnej o numerze 38/1, obręb Gajków, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wniesieniu w dniu 29 maja 2023 r. odwołania od decyzji Wójta Gminy Czernica z dnia 28 kwietnia 2023 r. nr OiSO.6220.4.2023.MD w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków: mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, budynku przedszkola, budynków usługowych, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrząstawie Małej na terenie części działek 78/5, 78/4, 74 oraz 79 obręb Chrząstawa Mała.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łany (obszar centralno- zachodni), gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 16.03.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą, w tym wewnętrzną linią zasilającą Emitel S. A”, na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach: 12, 394, 390/2, 401/1, obręb Ratowice, gmina Czernica

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 14.03.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV do zasilania domów jednorodzinnych dwu-lokalowych w m. Jeszkowice gm. Czernica”, na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach: 432, 457/1, 292, obręb Jeszkowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wydaniu w dniu 09.05.2023 r. decyzji nr 5/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV do zasilania domów jednorodzinnych oraz budynków jednorodzinnych w m. Jeszkowice gm. Czernica”, na terenie działek ewidencyjnych o numerach 176/12, 170/21, 170/22, 170/23, 170/24, 170/25, 170/26 oraz fragmentów działek ewidencyjnych o numerach 173, 170/9, 170/10, 170/11, 170/12, 170/13, 170/14, 170/15, 170/16, 170/17, 170/18, 170/19, 170/20, 170/27, 170/28, 170/29, 170/30, 170/31, 170/32, obręb Jeszkowice, gmina Czernica.

Decyzja

postanawiam odmówić spółce PARK BY MADE Sp. z o.o., ul. Pogodna 19, 53-022 Wrocław, w której imieniu występuje pełnomocnik Andrzej Zora, wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków: mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, budynku przedszkola, budynków usługowych, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrząstawie Małej na terenie części działek 78/5, 78/4, 74 oraz 79 obręb Chrząstawa Mała.

Obwieszczenie

zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 28 kwietnia 2023 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 31 marca 2023 r. na wniosek spółki PARK BY MADE SP. Z O.O., ul. Pogodna 19, 53-022 Wrocław, w której imieniu występuje pełnomocnik Andrzej Zora, została wydana decyzja odmawiająca ww. spółce wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków: mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, budynku przedszkola, budynków usługowych, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrząstawie Małej na terenie części działek 78/5, 78/5, 78/4, 74 oraz 79 obręb Chrząstawa Mała.