Przejdź do stopki

obwieszczenia

Treść

Obwieszczenie

strony postępowania, że w dniu 28 czerwca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce nr 284/5 w miejscowości Dobrzykowice w gminie Czernica, powiecie wrocławskim, woj. dolnośląskim.

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 19.05.2022 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej”, na terenie działek nr 7/5, 7/6, obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 17.05.2022 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej”, na terenie fragmentów działek nr 173, 168/19, 176/11, obręb Jeszkowice, gmina Czernica.

Decyzja

OiSO.6220.7.2021.MD Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 80 ust.1 i 2, art. 82 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Anny Karbowskiej działającej z pełnomocnictwa Marcina Olejniczaka działającego jako prezes zarządu na rzecz spółki Grupa Projektowa Port sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres spółki ul. Dobra 26, 60-595 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działek 285 oraz części działki 298, obręb 0004 Dobrzykowice, gm. Czernica, województwo dolnośląskie”

Obwieszczenie

że w dniu 7 czerwca 2022 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 9 lipca 2021 r. na wniosek pełnomocnika Marcina Olejniczaka działającego jako prezes zarządu na rzecz spółki Grupa Projektowa Port sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres spółki ul. Dobra 26, 60-595 Poznań, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działek 285 oraz części działki 298, obręb 0004 Dobrzykowice, gm. Czernica, województwo dolnośląskie”.

Obwieszczenie

że w dniu 7 czerwca 2022 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 9 lipca 2021 r. na wniosek pełnomocnika Marcina Olejniczaka działającego jako prezes zarządu na rzecz spółki Grupa Projektowa Port sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres spółki ul. Dobra 26, 60-595 Poznań, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działek 285 oraz części działki 298, obręb 0004 Dobrzykowice, gm. Czernica, województwo dolnośląskie”.

Obwieszczenie

o podjęciu z dniem 19 maja 2022 r. zawieszonego w dniu 22 marca 2022 r. postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie centrum logistycznego na terenie działki 291/8 w gminie Czernica, powiecie wrocławskim, woj. dolnośląskim, obrębie Dobrzykowice”.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. OiSO.6220.11.2022.MD

Obwieszczenie

że w dniu 20 maja 2022 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 10 stycznia 2022 r. na wniosek pełnomocnika spółki Nap lnvest Osiem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zespół budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie wolnostojącej wraz z infrastrukturą drogową i techniczną na dz. 193 w Jeszkowicach", powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie. Treść decyzji udostępniona została dnia 23 maja 2022 r. na stronie http://bip.czernica.pl/pl.

Obwieszczenie

że w dniu 20 maja 2022 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 10 stycznia 2022 r. na wniosek pełnomocnika spółki Nap lnvest Osiem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zespół budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie wolnostojącej wraz z infrastrukturą drogową i techniczną na dz. 193 w Jeszkowicach", powiat wrocławski, woj. dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 19 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 9 maja 2022 r. (data wpływu: 11.05.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 18 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław.

Obwieszczenie

o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działek 285 oraz części działki 298, obręb 0004 Dobrzykowice, gm. Czernica, województwo dolnośląskie”.

Obwieszczenie

że w dniu 27 kwietnia 2022 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 1 marca 2022 r. na wniosek spółki FF AE4 Sp. z o.o., AWARD Business Park została wydana decyzja odmawiająca ww. spółce wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej CZERNICA o mocy do 5,0 MWp wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr 61/1 w miejscowości Czernica”, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. Treść decyzji udostępniona została dnia 28 kwietnia 2022 r. na stronie http://bip.czernica.pl/pl.

Decyzja

odmówić spółce FF AE4 Sp. z o.o., AWARD Business Park, ul. Zwycięska 41, 53-033 Wrocław, w której imieniu występuje pełnomocnik Roman Shevchenko działający w imieniu firmy Farmer Energy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Irysowej 11, 11-041 Olsztyn wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej CZERNICA o mocy do 5,0 MWp wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr 61/1 w miejscowości Czernica”, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie

że w dniu 27 kwietnia 2022 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 1 marca 2022 r. na wniosek spółki FF AE4 Sp. z o.o., AWARD Business Park, ul. Zwycięska 41, 53-033 Wrocław, w której imieniu występuje pełnomocnik Roman Shevchenko działający w imieniu firmy Farmer Energy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Irysowej 11, 11-041 Olsztyn została wydana decyzja odmawiająca ww. spółce wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej CZERNICA o mocy do 5,0 MWp wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr 61/1 w miejscowości Czernica”, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.