Przejdź do stopki

obwieszczenia

Treść

Obwieszczenie

o podjęciu z dniem 19 maja 2022 r. zawieszonego w dniu 22 marca 2022 r. postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie centrum logistycznego na terenie działki 291/8 w gminie Czernica, powiecie wrocławskim, woj. dolnośląskim, obrębie Dobrzykowice”.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. OiSO.6220.11.2022.MD

Obwieszczenie

że w dniu 20 maja 2022 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 10 stycznia 2022 r. na wniosek pełnomocnika spółki Nap lnvest Osiem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zespół budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie wolnostojącej wraz z infrastrukturą drogową i techniczną na dz. 193 w Jeszkowicach", powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie. Treść decyzji udostępniona została dnia 23 maja 2022 r. na stronie http://bip.czernica.pl/pl.

Obwieszczenie

że w dniu 20 maja 2022 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 10 stycznia 2022 r. na wniosek pełnomocnika spółki Nap lnvest Osiem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zespół budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie wolnostojącej wraz z infrastrukturą drogową i techniczną na dz. 193 w Jeszkowicach", powiat wrocławski, woj. dolnośląskie.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 19 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 9 maja 2022 r. (data wpływu: 11.05.2022 r.), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 18 maja 2022 roku zawiadamiające, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław.

Obwieszczenie

o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działek 285 oraz części działki 298, obręb 0004 Dobrzykowice, gm. Czernica, województwo dolnośląskie”.

Obwieszczenie

że w dniu 27 kwietnia 2022 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 1 marca 2022 r. na wniosek spółki FF AE4 Sp. z o.o., AWARD Business Park została wydana decyzja odmawiająca ww. spółce wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej CZERNICA o mocy do 5,0 MWp wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr 61/1 w miejscowości Czernica”, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. Treść decyzji udostępniona została dnia 28 kwietnia 2022 r. na stronie http://bip.czernica.pl/pl.

Decyzja

odmówić spółce FF AE4 Sp. z o.o., AWARD Business Park, ul. Zwycięska 41, 53-033 Wrocław, w której imieniu występuje pełnomocnik Roman Shevchenko działający w imieniu firmy Farmer Energy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Irysowej 11, 11-041 Olsztyn wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej CZERNICA o mocy do 5,0 MWp wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr 61/1 w miejscowości Czernica”, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie

że w dniu 27 kwietnia 2022 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 1 marca 2022 r. na wniosek spółki FF AE4 Sp. z o.o., AWARD Business Park, ul. Zwycięska 41, 53-033 Wrocław, w której imieniu występuje pełnomocnik Roman Shevchenko działający w imieniu firmy Farmer Energy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Irysowej 11, 11-041 Olsztyn została wydana decyzja odmawiająca ww. spółce wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej CZERNICA o mocy do 5,0 MWp wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr 61/1 w miejscowości Czernica”, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

Obwieszczenie

o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zespół budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie wolnostojącej wraz z infrastrukturą drogową i techniczną na dz. 193 w Jeszkowicach", powiat Wrocławski, woj. Dolnośląskie.

Obwieszczenie

w dniu 12 kwietnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 350 budynków mieszkalnych jednorodzinnych – wolnostojących, bliźniaczych oraz szeregowych” w Nadolicach Małych.

Postanowienie

„Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej linii kolejowej nr 85 i 86 na odcinku Łódź-Wrocław”

Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernica w dniu 19 kwietnia 2022 r. postanowienia na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021r.poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 5 i art.7, w związku z art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. 2021 r. poz. 1420 ze zm.), w związku z otrzymanym pismem Marszałka Województwa Łódzkiego nr GKIII.7430.10.2022.AS z dnia 06.04.2022 r. (wpływ do tut. urzędu 06.04.2022r.) w sprawie zaopiniowania „Projektem robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej linii kolejowej nr 85 i 86 na odcinku Łódź-Wrocław” wraz z projektem rozstrzygnięcia (decyzji).

Postanowienie

„Projekt robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: „Prace na linii kolejowej C-E-30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów” w ramach projektu pn. „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”, odcinek Biskupice Oławskie - Wrocław Brochów (odcinek IV, V) – LK277 od km 53,240 do km 85,576 i LK132 od km 173,125 do km 173,500”

Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernica w dniu 14 kwietnia 2022 r. postanowienia na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021r.poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 5 i art.7, w związku z art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. 2021 r. poz. 1420 ze zm.), w związku z otrzymanym pismem Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr DOW-G-I.7440.2.2022.RR z dnia 28.03.2022 r. (wpływ do tut. urzędu 31.03.2022r.) w sprawie zaopiniowania „Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: „Prace na linii kolejowej C-E-30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów” w ramach projektu pn. „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”, odcinek Biskupice Oławskie - Wrocław Brochów (odcinek IV, V) – LK277 od km 53,240 do km 85,576 i LK132 od km 173,125 do km 173,500”

Obwieszczenie

o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej CZERNICA o mocy do 5,0 MWp wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr 61/1 w miejscowości Czernica”, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.