Przejdź do stopki

obwieszczenia

Treść

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 03.04.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej śr/c PE100 RC typ2 SDR11 de63 w miejscowości Gajków ul. Magnoliowa, dz. nr 38/1”, na terenie działki ewidencyjnej o numerze 38/1, obręb Gajków, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wniesieniu w dniu 29 maja 2023 r. odwołania od decyzji Wójta Gminy Czernica z dnia 28 kwietnia 2023 r. nr OiSO.6220.4.2023.MD w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków: mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, budynku przedszkola, budynków usługowych, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrząstawie Małej na terenie części działek 78/5, 78/4, 74 oraz 79 obręb Chrząstawa Mała.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łany (obszar centralno- zachodni), gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 16.03.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą, w tym wewnętrzną linią zasilającą Emitel S. A”, na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach: 12, 394, 390/2, 401/1, obręb Ratowice, gmina Czernica

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 14.03.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV do zasilania domów jednorodzinnych dwu-lokalowych w m. Jeszkowice gm. Czernica”, na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach: 432, 457/1, 292, obręb Jeszkowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wydaniu w dniu 09.05.2023 r. decyzji nr 5/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV do zasilania domów jednorodzinnych oraz budynków jednorodzinnych w m. Jeszkowice gm. Czernica”, na terenie działek ewidencyjnych o numerach 176/12, 170/21, 170/22, 170/23, 170/24, 170/25, 170/26 oraz fragmentów działek ewidencyjnych o numerach 173, 170/9, 170/10, 170/11, 170/12, 170/13, 170/14, 170/15, 170/16, 170/17, 170/18, 170/19, 170/20, 170/27, 170/28, 170/29, 170/30, 170/31, 170/32, obręb Jeszkowice, gmina Czernica.

Decyzja

postanawiam odmówić spółce PARK BY MADE Sp. z o.o., ul. Pogodna 19, 53-022 Wrocław, w której imieniu występuje pełnomocnik Andrzej Zora, wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków: mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, budynku przedszkola, budynków usługowych, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrząstawie Małej na terenie części działek 78/5, 78/4, 74 oraz 79 obręb Chrząstawa Mała.

Obwieszczenie

zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 28 kwietnia 2023 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 31 marca 2023 r. na wniosek spółki PARK BY MADE SP. Z O.O., ul. Pogodna 19, 53-022 Wrocław, w której imieniu występuje pełnomocnik Andrzej Zora, została wydana decyzja odmawiająca ww. spółce wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków: mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, budynku przedszkola, budynków usługowych, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrząstawie Małej na terenie części działek 78/5, 78/5, 78/4, 74 oraz 79 obręb Chrząstawa Mała.

Obwieszczenie

o wydaniu w dniu 26.04.2023 r. decyzji nr 3/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej”, na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach 53/12, 215, obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 25 kwietnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków na działce nr 276/10 w miejscowości Dobrzykowice w gminie Czernica, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie.

Obwieszczenie

o wydaniu przez Wójta Gminy Czernica w dniu 24 kwietnia 2023 r. postanowienia na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 5 i art.7, w związku z art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2023 r. poz. 633 z późn. zm), w związku z otrzymanym pismem Marszałka Województwa Łódzkiego GKIII.7440.3.2023.AM z dnia 17 kwietnia 2023r (wpływ do tut. urzędu 18.04.2023r.) w sprawie zaopiniowania „Projektem robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla zadania pt. „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Łódź-Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odc. Sieradz Północny-Kępno-Czernica Wrocławska-Wrocław Główny” wraz z projektem rozstrzygnięcia (decyzji).

Obwieszczenie

o wydaniu w dniu 18.04.2023 r. decyzji nr 2/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej śr/c PE100 RC typ2 SDR11 de63 w miejscowości Czernica”, na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach 140/9, 140/7, 325/2, obręb Czernica, gmina Czernica.

Obwieszczenie

ZAWIADAMIAM o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków: mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, budynku przedszkola, budynków usługowych, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrząstawie Małej na terenie części działek 78/5, 78/5, 78/4, 74 oraz 79 obręb Chrząstawa Mała.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania a wniosek z dnia 03.02.2023 r. złożony przez Inwestora – Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Alicję Wiera, dotyczący zatwierdzenia opracowania pn.: Projekt robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla zadania pt. „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Łódź-Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odc. Sieradz Północny-Kępno-Czernica Wrocławska-Wrocław Główny”.

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 24.02.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV do zasilania domów jednorodzinnych oraz budynków jednorodzinnych w m. Jeszkowice gm. Czernica”, na terenie działek ewidencyjnych o numerach 176/12, 170/21, 170/22, 170/23, 170/24, 170/25, 170/26 oraz fragmentów działek ewidencyjnych o numerach 173, 170/9, 170/10, 170/11, 170/12, 170/13, 170/14, 170/15, 170/16, 170/17, 170/18, 170/19, 170/20, 170/27, 170/28, 170/29, 170/30, 170/31, 170/32, obręb Jeszkowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

zawiadamiam o zawieszeniu w dniu 29 marca 2023 r., na wniosek Grupy RB Sp. z o.o. Sp. K. ul. Szkocka 5/1, 54-402 Wrocław w której imieniu występuje pełnomocnik Krzysztof Rostkowski, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce nr 284/5 w miejscowości Dobrzykowice w gminie Czernica.

Obwieszczenie

zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 31 marca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków: mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, budynku przedszkola, budynków usługowych, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Chrząstawie Małej na terenie części działek 78/5, 75/5, 78/4, 74 oraz 79 obręb Chrząstawa.

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 14.02.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej”, na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach 53/12, 215, obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 02.02.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej śr/c PE100 RC typ2 SDR11 de63 w miejscowości Czernica”, na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach 140/9, 140/7, 325/2, obręb Czernica, gmina Czernica.

Obwieszczenie

zawiadamiam że w dniu 13 marca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu paneli fotowoltaicznych "Czernica II" o łącznej mocy nieprzekraczającej 25MW z możliwością realizacji w różnych konfiguracjach mocy, wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii, zlokalizowana na działce 185/4 w miejscowości Czernica, gmina Czernica.