Przejdź do stopki

obwieszczenia

Treść

Obwieszczenie

zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 23.01.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków handlowo-usługowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Wrocławskiej w Dobrzykowicach na dz. ew. nr 130/4, 130/6, 130/7, 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6 i 222, obr. Dobrzykowice, gmina Czernica, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica, w zakresie obrębów geodezyjnych Chrząstawa Mała i Chrząstawa Wielka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie

o wydaniu w dniu 13.01.2023 r. decyzji nr 9/2022 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Jeszkowice gm. Czernica", na terenie działek ewidencyjnych o numerach 176/12, 179/27 oraz fragmentów działek ewidencyjnych o numerach 173, 178, 180, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/6, 179/7, 179/8, 179/9, 179/10, 179/11, 179/12, 179/13, 179/14, 179/15, 179/16, 179/17, 179/18, 179/19, 179/20, 179/21, 179/22, 179/23, 179/24, 179/25, 179/26, 179/27, 179/29, 179/30, obręb Jeszkowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 07.12.2022 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa linii kablowej średniego napięcia", na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach 226/2, 24, 238/1, obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wydaniu w dniu 04.01.2023 r. decyzji nr 8/2022 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego", na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerze 130, obręb Chrząstawa Mała oraz o numerze 336, obręb Nadolice Wielkie, gmina Czernica.

Obwieszczenie

zawiadamiam strony postępowania że w dniu 30 grudnia 2022 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 18 listopada 2022 r. na wniosek pełnomocnika spółki VEII Sp. z o.o., Sp.k., została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2022 r., znak: WPN.6320.18.2022.MŁ.2

Obwieszczenie

o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty garażowo-magazynowej wraz zagospodarowaniem terenu przyległego, uruchomieniu linii produkcyjnej obudów betonowych do rozdzielnic oraz montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie zakładu w Nadolicach Wielkich przy ul. Miedzianej 9 w gminie Czernica, działki nr 313/38 i 313/39, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie.

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 04.11.2022 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Jeszkowice gm. Czernica", na terenie działek ewidencyjnych o numerach 176/12, 179/27 oraz fragmentów działek ewidencyjnych o numerach 173, 178, 180, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/6, 179/7, 179/8, 179/9, 179/10, 179/11, 179/12, 179/13, 179/14, 179/15, 179/16, 179/17, 179/18, 179/19, 179/20, 179/21, 179/22, 179/23, 179/24, 179/25, 179/26, 179/27, 179/29, 179/30, obręb Jeszkowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 18.10.2022 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D w miejscowości Chrząstawa Mała, gm. Czernica wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego", na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerze 130, obręb Chrząstawa Mała oraz o numerze 336, obręb Nadolice Wielkie, gmina Czernica.

Obwieszczenie

dla społeczeństwa o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa 114 budynków letniskowo-rekreacyjnych, na terenie działek nr 822/3, 822/1, 821/1 obręb Chrząstawa Wielka w gminie Czernica.

Obwieszczenie

dla stron postępowania o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa 114 budynków letniskowo-rekreacyjnych, na terenie działek nr 822/3, 822/1, 821/1 obręb Chrząstawa Wielka w gminie Czernica,

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernica podaje terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 na terenie obwodu łowieckiego Koła Łowieckiego „Knieja” we Wrocławiu.

Obwieszczenie

że w dniu 23 listopada 2022 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 12 kwietnia 2022 r. na wniosek pełnomocnika spółki spółki AS Sagaris Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Zielonej Górze została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa 350 budynków mieszkalnych jednorodzinnych – wolnostojących, bliźniaczych oraz szeregowych na w Nadolicach Małych", powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie. Treść decyzji udostępniona została dnia 23 listopada 2022 r. na stronie http://bip.czernica.pl/pl.