Przejdź do stopki

obwieszczenia

Treść

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica

o wydaniu w dniu 22.01.2024 r. decyzji nr 20/2023 odmawiającej zmiany decyzji nr 7/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.06.2023 r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą, w tym wewnętrzną linią zasilającą Emitel S. A”, na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach: 12, 394, 390/2, 401/1, obręb Ratowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica

o wydaniu w dniu 22.01.2024 r. decyzji nr 21/2023 odmawiającej zmiany decyzji nr 9/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31.07.2023 r., dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą, w tym wewnętrzną linią zasilającą Emitel S. A”, na terenie działki ewidencyjnej o numerze 40, obręb Ratowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łany (obszar centralno-zachodni), gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica

dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków handlowo-usługowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Wrocławskiej w Dobrzykowicach zlokalizowanej na działkach ew. nr 130/4,130/6,130/7, 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6 i 222 obr. Dobrzykowice, Gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie,

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łany (obszar centralno- zachodni), gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA o przystąpieniu do sporządzenia: • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Chrząstawa Mała, gmina Czernica, • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Chrząstawa Wielka, gmina Czernica, • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Jeszkowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

ZAWIADAMIAM STRONY POSTĘPOWANIA, że w dniu 19 lutego 2024 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 19 października 2023 r. na wniosek Zarząd Powiatu Wrocławskiego z siedzibą przy ulicy Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w którego imieniu występuje pełnomocnik została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1925D na odcinku od przystanku kolejowego PKP Nadolice Małe do m. Jeszkowice, gm. Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie, pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1925D na odcinku od przystanku kolejowego PKP Nadolice Małe do m. Jeszkowice, gm. Czernica wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.

Obwieszczenie

że w dniu 19 lutego 2024 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 19 października 2023 r. na wniosek Zarząd Powiatu Wrocławskiego z siedzibą przy ulicy Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w którego imieniu występuje pełnomocnik została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1925D na odcinku od przystanku kolejowego PKP Nadolice Małe do m. Jeszkowice, gm. Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie, pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1925D na odcinku od przystanku kolejowego PKP Nadolice Małe do m. Jeszkowice, gm. Czernica wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 22.12.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej”, na terenie działek ewidencyjnych o numerach:, 196/18, 196/10, 454/1 oraz na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach: 95, 212, położonych w obrębie Jeszkowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

że w dniu 12 lutego 2024 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 20 listopada 2023 r. na wniosek pełnomocnika spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach przy ulicy Wrocławskiej 111 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrząstawa Wielka i Mała gm. Czernica, na działkach nr 444/1, 130, 116, 17, 123, 120, 188, 175, 209, 220/2, 218/4, 218/5, 214, 212/5, 211/1, 211/3, 208/5, 256/3, 256/4, 256/6, 257, 262/17, 269, 267, 271/7, 278/3, 279/11, 281/18, 283/27, 283/56, 283/26, 283/30 w miejscowości Chrząstawa Mała, gm. Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie oraz na działkach nr 622, 357, 208/2, 262/1, 280, 281, 287/2, 287/4, 510, 506, 517/4, 517/12, 518/6 w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm. Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie.

Obwieszczenie

ZAWIADAMIAM STRONY POSTĘPOWANIA, że w dniu 12 lutego 2024 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 20 listopada 2023 r. na wniosek pełnomocnika spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach przy ulicy Wrocławskiej 111 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrząstawa Wielka i Mała gm. Czernica, na działkach nr 444/1, 130, 116, 17, 123, 120, 188, 175, 209, 220/2, 218/4, 218/5, 214, 212/5, 211/1, 211/3, 208/5, 256/3, 256/4, 256/6, 257, 262/17, 269, 267, 271/7, 278/3, 279/11, 281/18, 283/27, 283/56, 283/26, 283/30 w miejscowości Chrząstawa Mała, gm. Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie oraz na działkach nr 622, 357, 208/2, 262/1, 280, 281, 287/2, 287/4, 510, 506, 517/4, 517/12, 518/6 w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm. Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie.

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 07.12.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej śr/c PE100 RC typ2 SDR11 de63 w miejscowości Jeszkowice ul. Słoneczna, dz. nr 95 dr, 184/7”, na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach 95, 184/7, obręb Jeszkowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica

o wszczętym w dniu 06.12.2023 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej”, na terenie fragmentu działki ewidencyjnej o numerze 123, obręb Chrząstawa Mała, gmina Czernica.

Obwieszczenie

że w dniu 8 lutego 2024 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 22 września 2023 r. na wniosek pełnomocnika spółki Elektrownia PV 98 Sp. z o.o. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 14 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 172/16 i 172/17 w miejscowości Ratowice, gm. Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie, proj. Ratowice I.

Obwieszczenie

że w dniu 8 lutego 2024 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 22 września 2023 r. na wniosek pełnomocnika spółki Elektrownia PV 98 Sp. z o.o. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 14 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 172/16 i 172/17 w miejscowości Ratowice, gm. Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie, proj. Ratowice I.

Obwieszczenie

o wniesieniu w dniu 30 stycznia 2024 r. (data wpływu 1 lutego 2024 r.) odwołania od decyzji Wójta Gminy Czernica z dnia 10 stycznia 2024 r. znak OiSO.6220.9.2023.MD, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na działce 172/8 w miejscowości Ratowice, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.