Przejdź do stopki

obwieszczenia

Treść

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica

o wydaniu w dniu 22.01.2024 r. decyzji nr 20/2023 odmawiającej zmiany decyzji nr 7/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.06.2023 r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą, w tym wewnętrzną linią zasilającą Emitel S. A”, na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach: 12, 394, 390/2, 401/1, obręb Ratowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica

o wydaniu w dniu 22.01.2024 r. decyzji nr 21/2023 odmawiającej zmiany decyzji nr 9/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31.07.2023 r., dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą, w tym wewnętrzną linią zasilającą Emitel S. A”, na terenie działki ewidencyjnej o numerze 40, obręb Ratowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łany (obszar centralno-zachodni), gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków handlowo-usługowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Wrocławskiej w Dobrzykowicach zlokalizowanej na działkach ew. nr 130/4,130/6,130/7, 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6 i 222 obr. Dobrzykowice, Gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie,

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łany (obszar centralno- zachodni), gmina Czernica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZERNICA o przystąpieniu do sporządzenia: • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Chrząstawa Mała, gmina Czernica, • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Chrząstawa Wielka, gmina Czernica, • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Jeszkowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wszczętym w dniu 15.02.2024 r. postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Sieć kanalizacji sanitarnej w msc. Chrząstawa Mała i Chrząstawa Wielka, gm. Czernica”, na terenie działek ewidencyjnych o numerach: 123, 209, obręb Chrząstawa Mała, gmina Czernica, na fragmentach działek ewidencyjnych o numerach: 120, 188, 175, 214, 212/5, 208/5, obręb Chrząstawa Mała, gmina Czernica oraz na fragmentach działek ewidencyjnych o numerach: 622, 262/1, obręb Chrząstawa Wielka, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o przedłużeniu postępowania w sprawie rozpoznania odwołania od decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 2 listopada 2023 r., znak: GKIII.7440.3.2023.AM, zatwierdzającej Projekt robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla zadania pt. „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Łódź-Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odc. Sieradz Północny-Kępno-Czernica Wrocławska-Wrocław Główny”

Obwieszczenie

o wydaniu w dniu 08.04.2024 r. decyzji nr 1/2024 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie działek nr 45/49 i 45/26 miejscowości Dobrzykowice, gmina Czernica wraz z unieczynnieniem fragmentu sieci w obrębie działki nr 45/49 i 45/16 miejscowości Dobrzykowice, gmina Czernica”, na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach: 45/49, 45/26, obręb Dobrzykowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wniesieniu odwołania na decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 2 listopada 2023 r., znak: GKIII.7440.3.2023.AM zatwierdzającą Projekt robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla zadania pt. „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Łódź-Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odc. Sieradz Północny-Kępno-Czernica Wrocławska-Wrocław Główny”

Obwieszczenie

zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2024 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 21 lipca 2023 r. na wniosek pełnomocnika spółki Synpeko sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stawowej 75-77, 55-002 Dobrzykowice, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu, poprzez budowę zespołu obiektów na działce nr 372 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie.

Obwieszczenie

zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 28 marca 2024 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 21 lipca 2023 r. na wniosek pełnomocnika spółki Synpeko sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stawowej 75-77, 55-002 Dobrzykowice, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu, poprzez budowę zespołu obiektów na działce nr 372 obręb Dobrzykowice, gmina Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie.

Obwieszczenie

o wydaniu w dniu 25.03.2024 r. decyzji nr 28/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej śr/c PE100 RC typ2 SDR11 de63 w miejscowości Jeszkowice ul. Słoneczna, dz. nr 95 dr, 184/7”, na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach 95, 184/7, obręb Jeszkowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

o wydaniu w dniu 25.03.2024 r. decyzji nr 29/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej”, na terenie działek ewidencyjnych o numerach: 195/1, 196/18, 196/10, 454/1 oraz na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach: 95, 212, położonych w obrębie Jeszkowice, gmina Czernica.

Obwieszczenie

zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2024 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 25 kwietnia 2023 r. na wniosek pełnomocnika spółki SUEZ Woda Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie przy ul. Płockiej 108, 06-500 Mława, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków na działce nr 276/10 w miejscowości Dobrzykowice w gminie Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie.

Obwieszczenie

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 26 marca 2024 r. po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w dniu 25 kwietnia 2023 r. na wniosek pełnomocnika spółki SUEZ Woda Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie przy ul. Płockiej 108, 06-500 Mława, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków na działce nr 276/10 w miejscowości Dobrzykowice w gminie Czernica, powiat wrocławski, woj. Dolnośląskie

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia wyrażającego stanowisko, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Małej Elektrowni Wodnej "JAZ RATOWICE" w Ratowicach w km 227+400 rzeki Odry, planowanego do realizacji na działkach nr 244/3, nr 244/4, nr 244/5, nr 423/1 w obrębie Ratowice, gmina Czernica aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 lutego 2017 r., Nr OiSO.6220.1.14.2016.2017.MD.

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia w sprawie dopuszczenia do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organizacji ekologicznej Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica

o wydaniu w dniu 26.02.2024 r. decyzji nr 26/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV do zasilania domów jednorodzinnych w m. Jeszkowice gm. Czernica 20kV”, na terenie działek ewidencyjnych o numerach: 184/25, 184/24, 184/22 oraz terenie fragmentów działek ewidencyjnych o numerach: 95, 184/20, 184/7, 184/21, obręb Jeszkowice, gmina Czernica.