Przejdź do stopki

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Treść

Obwieszcze Wojewody Dolnośląskiego

w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim

Uchwała Rady Gminy Czernica

NR XLV/362/2018 RADY GMINY CZERNICA zmieniająca uchwałę Nr XL/331/18 Rady Gminy Czernica z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czernica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.