Przejdź do stopki

NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE 2009-2018

Treść

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Ogłoszenie oferty pracy

Oferta z dnia: 30.11.2009
URZĄD GMINY Czernica
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza nabór na
Stanowisko 
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica
1.Do zadań na w/w stanowisku należy:

- reprezentowanie Zakładu na zewnątrz,

-opracowywanie rocznego planu finansowego Zakładu,

-opracowywanie taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

-zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody  i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny ,

 -wydawanie zarządzeń wewnętrznych odnośnie gospodarki Zakładu,

- zatwierdzanie regulaminów wynagradzania, premiowania i funduszu socjalnego,

- sprawne organizowanie prac umożliwiające prawidłowe wykonywanie zadań,

- przestrzeganie zasad gospodarności, legalności i celowości

 - troska o powierzone mienie ,

 -zatrudnianie, zwalnianie i awansowanie pracowników Zakładu,

 -właściwy dobór pracowników jak również podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych,

 -bezpośredni nadzór nad poprawnym, rzetelnym wypełnianiem obowiązków służbowych   przez podległych pracowników oraz nad przestrzeganiem przez nich porządku i dyscypliny pracy,

- aprobowanie i podpisywanie dokumentów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,

-zapewnienie przestrzegania w działalności Zakładu przepisów bhp i ppoż,

- wydawanie niezbędnych wytycznych i poleceń w sprawach należących do zakresu działania Zakładu.

2.Wymagania niezbędne:
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni  z praw publicznych ,

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-wykształcenie wyższe techniczne ,

-zatrudnienie na stanowisku kierowniczym min.5 lat, w tym minimum 1 rok w jednostkach organizacyjnych samorządowych ,

-znajomość ustaw : o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,

prawo wodne, prawo budowlane , o finansach publicznych ,

-umiejętność „czytania „dokumentacji technicznej w zakresie sieci i przyłączy wod-kan ,

-dobra znajomość obsługi komputera w zakresie Windows ,

-umiejętność organizacji pracy i zarządzania zespołami pracowniczymi

3.Wymagania dodatkowe:

-wykształcenie o kierunku: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, instalacje i urządzenia sanitarne lub inne pokrewne, budownictwo;

-doświadczenie zawodowe w branży wodociągowo- kanalizacyjnej,

-uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w zakresie szeroko pojętej działalności komunalnej, nadzoru inwestycji gminnych, zarządzania zespołem ludzi , umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów budowlanych

4. Wymagane dokumenty:
-­ życiorys (CV),
­ - list motywacyjny,
­ - dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe umiejętności kandydata,
­ - oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw    

    publicznych,
­ - oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko 

   niemu postępowanie karne.
Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)
Osoby spełniające w/w wymagania oraz zainteresowane ofertą prosimy o składanie dokumentów w terminie do dnia 21 grudnia 2009 roku. na adres: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, z dopiskiem „Oferta pracy –  stanowisko
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica”.

5. Informacje dodatkowe
-wnioski , które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

-lista kandydatów  spełniających wymagania formalne, zakwalifikowanych do dalszego postępowania zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Czernicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.czernica.iap.pl

kandydaci spełniający wymagania zostaną niezwłocznie poinformowani o terminie dalszego postępowania

-informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwaga: Wyniki postępowania to łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czernicy.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest Marian Zaraś – Sekretarz Gminy
tel. 71  3180123

 

                                                

                                                                                                             Wójt Gminy Czernica

                                                                                                                       Stefan Dębski