Przejdź do stopki

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW

Treść

Tryb załatwiania spraw

 
Podstawowym aktem prawnym, regulującym sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960, Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2096 ze zmianami).
Klient w Urzędzie
Każdy ma prawo żądać szczegółowych informacji o wszystkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na ustalenie jego praw i obowiązków, będących przedmiotem prowadzonego postępowania administracyjnego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, Klient ma prawo zwrócić się o wyjaśnienia, zaś organ administracji publicznej ma obowiązek ich udzielenia.
Terminy załatwiania spraw
Niezwłocznie załatwiane są sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę postępowania administracyjnego, lub w oparciu o fakty i dowody znane organowi administracji publicznej.
Nie później, niż w ciągu miesiąca, następuje załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, załatwiane są sprawy szczególnie skomplikowane.
W ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania załatwiane są sprawy w postępowaniu odwoławczym.
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zgodnym z k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Wymagane dokumenty
Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, jakie dokumenty powinny być załączone. Szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy merytoryczni komórek Urzędu Gminy. Druki wniosków (do pobrania w sekretariacie i w poszczególnych komórkach oraz ze stony www.czernica.pl zawierają również informację na temat niezbędnych dokumentów.
Opłaty
Informacji na temat opłaty związanej ze złożeniem wniosku udzielają: pracownicy komórek merytorycznych oraz ze stony www.bip.czernica.pl- opłata skarbowa. Informacje te zamieszczone są również na drukach wniosków. Znaki opłaty skarbowej można nabyć w Urzędzie Gminy w Czernicy:
- parter, pokój nr 4a, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.15,
w środy od godz. 8oo do godz. 17oo,
Odwołania
Każdy ma prawo odwoływania się od decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji. Decyzje wydane przez Urząd zawierają informacje o trybie i organach odwoławczych.
Skargi i wnioski
Każdy ma prawo składać skargi i wnioski w związku z działalnością Urzędu. W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy oraz Zastępca Wójta  przyjmuje mieszkańców w każdą środę w godz. 14oo – 1700,