Przejdź do stopki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Treść

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Czernica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony  internetowej  www.bip.czernica.pl

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego POBIERZ PDF

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-28

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa  posiada następujące ułatwienia :

   - odpowiedni kontrast;

    - moduł wyszukiwania.

 

Data sporządzenia deklaracji

    Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół roboczy ds. dostępności  architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej Urzędu Gminy Czernica.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem (telefon >>>), albo poprzez  pocztę elektroniczną: koordynator.ds.dostepnosci@czernica.pl 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisu  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Czernica mieści się w dwóch  budynkach:

I Budynek główny zlokalizowany przy ulicy Kolejowej 3 w Czernicy

 1. jedno wejście do budynku od ulicy Kolejowej,
 2. platforma przyschodowa (uruchomiana na dzwonek),
 3. biuro obsługi znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego,
 4. dla osób na wózkach dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na parterze,
 5. szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się na wózkach inwalidzkich,
 6. na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 7. przed budynkiem dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 8. na parterze tablica informacyjna z nr pokoi,
 9. w budynku nie ma windy,
 10. nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 11. wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 12. do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 13. w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 14. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

II Budynek zlokalizowany przy ulicy Szkolnej 1 w Dobrzykowicach

 1. jedno wejście od placu zabaw - nieprzystosowane do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się,
 2. brak oznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych,
 3. możliwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku lub przed budynek do osoby niepełnosprawnej,
 4. nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 5. wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 6. do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 7. w budynku nie ma windy,
 8. w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 9. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Wersja  mobilna

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.      W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.