Przejdź do stopki

Dostęp do informacji publicznej oraz informacji nieopublikowanej w BIPie

Treść

Co to jest informacja publiczna ?

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną
w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej (art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Wyłączenie jawności informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica znajdują się informacje publiczne, w których dokonano anonimizacji zawartych w nich danych osobowych osób fizycznych.

Powyższe dotyczy następujących rodzajów dokumentów:

. protokoły organów kolegialnych - Rady oraz jej komisji;

. akty prawne stanowione przez organy gminy, ich projekty oraz rejestry;

. dane zawarte w rejestrach oraz wykazach.

Zakres wyłączenia: dane osobowe osób fizycznych, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania, opis sytuacji życiowej, opis sytuacji majątkowej, itp.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Organ dokonujący wyłączenia: Wójt Gminy Czernica.

Podmioty, w interesie których dokonano wyłączenia jawności: osoby fizyczne.

Kto jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej ?

Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, będące w posiadaniu tych informacji (art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Kto jest uprawniony do dostępu do informacji publicznej ?

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".
(art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Uzyskanie informacji przetworzonej jest możliwe w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Tryb udostępniania informacji publicznej

1. Biuletyn Informacji Publicznej.

2. Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych.

3. W drodze wyłożenia lub wywieszenia informacji w miejscach ogólnie dostępnych, albo też przez zainstalowanie w tych miejscach urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją (forma fakultatywna).

4. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

5. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek.
Informacja na wniosek zostaje udzielona w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku. Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udzielona w tym terminie urząd powiadamia o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Co to jest Biuletyn Informacji Publicznej ?

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, podmioty władzy publicznej zostały zobowiązane do utworzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), który jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym. BIP tworzy się w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. BIP istnieje, zatem jedynie w formie elektronicznej, oznacza to m.in. stałą dostępność do informacji - z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

W jaki sposób uzyskać informację nieudostępnioną w Biuletynie informacji Publicznej?

Dostęp do informacji nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Wniosek do pobrania Wzór PDF   Wzór DOC