Przejdź do stopki

Podatki 2022

Treść

Podatek od nieruchomości
Informujemy, iż w roku 2022 obowiązywać będą stawki w podatku od nieruchomości zgodne z Uchwałą Rady Gminy Czernica nr XXX/315/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia stawek od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku (Dz. Urz. Woj. Doln. z 28 października 2021 r. poz. 4929). KLIKNIJ ABY POBRAĆ

 

Podatek od nieruchomości

2022 ROK

GRUNTY

 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej za 1 m2

1,00 zł

pod wodami powierzchniowymi za 1 ha

5,00 zł

pozostałe za 1 m2

0,54 zł

objęte obszarem rewitalizacji za 1 m2

3,40 zł

BUDYNKI

 

mieszkalne za 1 m2

0,89 zł

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej za 1 m2

25,00 zł

dla działalności w zakresie obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym za 1m2

12,00 zł

dla działalności związanej z udzieleniem świadczeń zdrowotnych za 1 m2

5,00 zł

pozostałe za 1 m2

8,50 zł

OD BUDOWLI

 

od budowli % ich wartości

2%

 

OBOWIĄZUJĄCE  DRUKI - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Osoby fizyczne:

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych: docpdf 
ZIN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: docpdf
ZIN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: docpdf
ZIN-3 Dane pozostałych podatników: docpdf

Osoby prawne:

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości: docpdf
ZDN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: docpdf
ZDN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: docpdf

 


 

Podatek rolny
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022

grunty gospodarstw rolnych za 1 ha przeliczeniowy  - 153,70 zł

grunty pozostałe za 1 ha – 307,40 zł

 

OBOWIĄZUJĄCE  DRUKI -PODATEK ROLNY

Osoby fizyczne:

IR-1 Informacja o gruntach: docpdf
ZIR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: docpdf
ZIR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: docpdf
ZIR-3 Dane pozostałych podatników: docpdf

Osoby prawne:

DR-1 Deklaracja na podatek rolny: docpdf
ZDR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: docpdf
ZDR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: docpdf

 


 

Podatek leśny
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

stawka podatku leśnego wynosi 46,6972 zł za 1 ha powierzchni lasu

 

OBOWIĄZUJĄCE  DRUKI
Osoby fizyczne:

IL-1 Informacja o lasach: docpdf
ZIL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: docpdf
ZIL-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: docpdf
ZIL-3 Dane pozostałych podatników: docpdf

Osoby prawne:

DL-1 Deklaracja na podatek leśny: docpdf
ZDL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: docpdf
ZDL-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: docpdf

 


 

Podatek od środków transportowych
Uchwała nr XXIII/188/2016 Rady Gminy czernica z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku KLIKNIJ ABY POBRAĆ

 

OBOWIĄZUJĄCE  DRUKI

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych: pdfdoc
DT-1/A Załącznik do Deklaracji DT-1: pdfdoc

 


 

WNIOSKI DO POBRANIA

- Wzór wniosku o zmianę adresu (zamieszkania,zameldowania,korespondencyjnego)
Wzór wniosku PDF

- Wzór wniosku do wydania zaświadczenia o wielkości zgłoszonego do opodatkowania gospodrarstwa rolnego
Wzór wniosku PDF

- Wzór wniosku o nie zaleganiu w płatności podatku
Wzór wniosku PDF    Wzór wniosku DOC

- Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia celu wykreślenie hipoteki
Wzór wniosku PDF
     Wzór wniosku DOC

-Wzór wniosku o zwrot nadpłaty
  Wzór wniosku w PDF

 


 

Pełnomocnictwa :
Obowiązujące pełnomocnictwa składane są na formularzach określonych przez Ministra Finansów, tj.:
- do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (druk UPL-1P).
- szczególne (druk PPS-1)


Przedłożenie UPL-1P, PPS-1 podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Obowiązek uregulowania opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa. Wynika to z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

 

UWAGA !

Nie uiszcza się opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa dla: małżonka, wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, osoby ujawnionej jako pełnomocnik w CEIDG, kontaktów z ZUS.

Pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego, w którym jest zawarta informacja o uiszczeniu opłaty skarbowej 17 zł od pełnomocnictwa, nie wymaga ponownej, drugi raz uiszczonej opłaty skarbowej (17 zł).


Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.