Przejdź do stopki

Podatki 2023

Treść

STAWKI PODATKÓW NA 2023 ROK

Podatek od nieruchomości
Informujemy, iż w roku 2023 obowiązywać będą stawki w podatku od nieruchomości zgodne z Uchwałą Rady Gminy Czernica nr XLIII/435/2022 z dnia  28 października 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku (Dz. Urz. Woj. Doln. z 7 listopada 2022 r. poz. 5328). KLIKNIJ ABY POBRAĆ

 

Podatek od nieruchomości

2023 ROK

GRUNTY

 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej za 1 m2

1,13 zł

pod wodami powierzchniowymi za 1 ha

5,79 zł

pozostałe za 1 m2

0,61 zł

objęte obszarem rewitalizacji za 1 m2

3,81 zł

BUDYNKI

 

mieszkalne za 1 m2

1,00 zł

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej za 1 m2

28,06 zł

dla działalności w zakresie obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym za 1m2

13,47 zł

dla działalności związanej z udzieleniem świadczeń zdrowotnych za 1 m2

5,58 zł

pozostałe za 1 m2

9,71 zł

OD BUDOWLI

 

od budowli % ich wartości

2%

 

OBOWIĄZUJĄCE  DRUKI - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Osoby fizyczne:
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych: docpdf 
ZIN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: docpdf
ZIN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: docpdf
ZIN-3 Dane pozostałych podatników: docpdf

Osoby prawne:
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości: docpdf
ZDN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: docpdf
ZDN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: docpdf


Podatek rolny

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023

grunty gospodarstw rolnych za 1 ha przeliczeniowy  - 185,125 zł

grunty pozostałe za 1 ha – 370,25 zł

 

OBOWIĄZUJĄCE  DRUKI -PODATEK ROLNY

Osoby fizyczne:

IR-1 Informacja o gruntach: docpdf
ZIR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: docpdf
ZIR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: docpdf
ZIR-3 Dane pozostałych podatników: docpdf

Osoby prawne:
DR-1 Deklaracja na podatek rolny: docpdf
ZDR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: docpdf
ZDR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: docpdf


Podatek leśny

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

stawka podatku leśnego wynosi 71,0996 zł za 1 ha powierzchni lasu

 

OBOWIĄZUJĄCE  DRUKI
Osoby fizyczne:

IL-1 Informacja o lasach: docpdf
ZIL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: docpdf
ZIL-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: docpdf
ZIL-3 Dane pozostałych podatników: docpdf

Osoby prawne:
DL-1 Deklaracja na podatek leśny: docpdf
ZDL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: docpdf
ZDL-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: docpdf


Podatek od środków transportowych
Uchwała nr XLIII/434/2022 Rady Gminy Czernica z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku KLIKNIJ ABY POBRAĆ

 

OBOWIĄZUJĄCE  DRUKI

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych: pdfdoc
DT-1/A Załącznik do Deklaracji DT-1: pdfdoc


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2023

Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć odpowiedni wniosek:

 • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2023 r. do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.
 • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit (roczny) zwrotu podatku akcyzowego w 2023 roku wynosi:

132,00 zł x ilość ha użytków rolnych + 48,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

(Stawka zwrotu w 2023 r. wynosi: 1,20 zł za 1 litr oleju napędowego)

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

 • 1 kwietnia - 28 kwietnia 2023 r. - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 • 2 - 31 października 2023 r. - w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można pobrać w Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica (parter pok. 8) lub online tutaj: (wzór wniosku)

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (oprócz faktur VAT) należy dołączyć:

-imienne faktury VAT oryginały lub ich kopie z okresu 6 miesięcy przed miesiącem składania wniosków,

- dokument wydany przez kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła,

- formularz informacji o ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis (wzór),

- oświadczenie (wzór)

- oświadczenie o dzierżawie gruntów (wzór),

- zestawienie faktur (wzór),

Podmioty uprawnione do ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego:

 1. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu.
 2. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Według przepisów ustawy o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. W ewidencji gruntów i budynków stosuje się następujące symbole użytków rolnych: R- grunty orne , S- sady, Ł- łąki trwałe, Ps – pastwiska trwałe, Br- grunty orne zabudowane, Lzr- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, Ws-grunty pod stawami, W- rowy.
 3. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
 4. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 356 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2466 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Czernica.

 Jednostka odpowiedzialna

Referat podatków i opłat lokalnych, pok. nr 1, Joanna Fesser-Tatarowicz, tel. 511 159 620,
mail: j.fesser-tatarowicz@czernica.pl

 

 

 


 WNIOSKI DO POBRANIA

- Wzór wniosku o zmianę adresu (zamieszkania,zameldowania,korespondencyjnego)
Wzór wniosku DOC

- Wzór wniosku do wydania zaświadczenia o wielkości zgłoszonego do opodatkowania gospodrarstwa rolnego
Wzór wniosku PDF

- Wzór wniosku o nie zaleganiu w płatności podatku
Wzór wniosku PDF    Wzór wniosku DOC

- Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia celu wykreślenie hipoteki
Wzór wniosku PDF     Wzór wniosku DOC

-Wzór wniosku o zwrot nadpłaty
 Wzór wniosku w PDF


Pełnomocnictwa :
Obowiązujące pełnomocnictwa składane są na formularzach określonych przez Ministra Finansów, tj.:
- do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (druk UPL-1P).
- szczególne (druk PPS-1)


Przedłożenie UPL-1P, PPS-1 podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Obowiązek uregulowania opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa. Wynika to z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

 

UWAGA !

Nie uiszcza się opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa dla: małżonka, wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, osoby ujawnionej jako pełnomocnik w CEIDG, kontaktów z ZUS.

Pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego, w którym jest zawarta informacja o uiszczeniu opłaty skarbowej 17 zł od pełnomocnictwa, nie wymaga ponownej, drugi raz uiszczonej opłaty skarbowej (17 zł).


Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.